Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/352

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
S
S

tlứơc, ſignificat præteritum.

ſaù não: malinconizado: triſtis, e. lo buồn, idem.

ſaú: ſeis: ſex. mười ſaú: deſaſeis: ſexdecim. ſaú mươi: ſeſſenta: ſexaginta.

sâu: muito fundo: profũdus, a, vm. sâu sắc: couſa em que ſe não acha fundo, ſentido eſcuro: obſcurus ſenſus, vel res cujus altitudo non percipitur. sâu nghĩa, idem. sâu nhiệm: virtude oculta que os homens não alcanção: occulta virtus quam homines non percipiunt.

sâu, chim sâu: paſſaro que leua carta: auis quæ epiſtolam defert.

sâu: bicho da terra, de eruas: vermiculus terræ, herbarum, bruchus, &c. sâu bọ, idem. sâu cắn: a lagarta deſtroe: eruca rodit.

sâu róm: bicho cabeludo: vermis piloſus. rọm, idem.

sâu tơ: bicho de ſeda: bombyx, ycis. tàm idem.

sâú: lagarto: lacertus, i.

sè, chim sè cánh ra: abrir a aue as azas: expandi alas ab aue.

sẻ, chim sẻ: pardal: paſſer, eris.

sê cơm, vide ſát cơm.

sễ, nói ſóu᷄ sễ: fallar impertinencias: indecentia loqui. nói ſóu᷄ chín, idem.

sễ, chổi sễ: vaſſoura de vrzes: ericæ colligatæ in ſcopam.

ſẹ, vide thấp.

sẽ sẽ: de vagar: lentè, pacatè. khŏan khŏan, idem.

sẽ: logo, vòs do futuro: ſtatim, vox qua futurum ſignificatur. tôi sẽ đi: logo irei: ſtatim ibo. sẽ hay: depois veremos: poſteà videbimus. mầy sẽ về: logo tornareis pera caſa: ſtatim domum redibis. làm đŏạn tôi sẽ đi: como acabar logo irei: poſtquam perfecero ſtatim ibo.

sém hết: ficar todo negro, queimado: nigrum fieri ſeu aduſtum. lem, đen, idem.

ſen: golfão, fulla como de lirio que nace nas alagoas: planta florem habens vt lilij, naſcitur in paludibus à luſitanis, golfam, dicitur. hột ſen: fruita ou ſemente que dà esta ſulla como amendoas: fructus.