Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/353

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
S
S

ctus aut ſemen quod in flore quem golfam vocant, oritur in modum amygdalarum.

sênh, đánh sênh: tanger os paos nas galès a cujo ſom ſe rema: ſonitum edere baculis quibuſdam ita vt remiges hoc baculorum ſonitu dirigantur ad remigandum vnà omnes ad numerum. sênh, ou᷄ sênh: o que toca eſſes paos: ſonitum edens baculis ad dirigendos remiges, vt vnà omnes remigent ad numerum. alij, ſinh.

ſeo cày: rabiça do arado: ſtiua æ, manibula, æ.

ſẹo tlâu: furar as ventas as bufaras pera por alì as leuar: perforare bubalis nares ad illos eâ parte facilius regendos.

sệp, nhà ngã sệp xuống: cair o tecto da caza: corruere tectum domus. đánh sệp xuống: fazer afocinhar alguẽ dandolhe: deijcere aliquem percutiendo illum ita vt facies eius terræ adhæreat.

ſét: coriſco, rayo: fulmen, minis. sắm ſét: trouão e rayo: fulmen & tonitru. tấm ſét: coriſco com pedra: fulmen cum lapide.

ſét bát: porçolana cheya atè a borda ſem cumulo: ſcutella plena vſque ad orificium ſine cumulo.

sết mũi: cortar os narizes: præſcindere nares. kim sết tlôn: agulha sẽ fundo: confracti foraminis acus. alij ſót, vel ſút.

sệt, ſợ sệt: medo, horror: metus, vs. horror, is. ſợ ſiệc, idem.

sễu, vide sỡu.

ſeu, vide ſeo.

ſẹu, vide ſẹo.

ſi, ſu ſi: aſpero no tacto: aſper, a, vm. ꞗĕán ſu ſi taboa não liſa; læuis minimè tabula. chảng tlơn, idem.

sĩ, tấn sĩ: o terceiro grao de letrados ſubindo: literatorum gradus tertius aſcendendo, in quo ſcilicet tam ipſi quam eorum filij ab oneribus cõmunibus eximuntur.

sịch,