Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/415

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
T
T

tlẽ đàng: atalho: compendium itineris.

tlẽ[đính chính 1] nãi: preguiceirão: deſidioſus, a, vm. tlẽ tlàng, làm biéng, idem.

tlẽ, áo tlẽ[đính chính 2]: cair a cabaya dos ombros: decidere veſtem ab humeris.

tlểy: partirſe: diſcedo, is. tlểy đã khỏi: partio e ià paſſou: abijt & iam præterijt. ſang tlểy: ir pera outra terra: migrare in aliam regionem.

tlểy lếy blái: abaixar o ramo, e colhera fruta; demittere ramum ad carpendos fructus.

tlền[đính chính 3]: arriba: ſupra. kẻ bề tlên: os ſuperiores: ſuperior, is. tlên hết moi ſự: fobre todas as couſas: ſuper omnia. ở tlên gác: eſtà no ſobrado: cõtignationem incolit. quoties ſignificatur locus ſuperior ſemper additur tlên, vt. ở tlên núi: eſtà no monte: eſt in monte. ở tlên blời: eſtà no ceo: eſt in cælo.

tlẻn tlàng: desbarbado: imberbis, e. tiẻn[đính chính 4], idem.

tleo: dependurar: appendo, is. tleo lên, idem.

tlèo: trepar: repo, is, arrepo, is. tlèo lên, idem.

tléo: cadeira ſem braços: ſedes ſine brachiorum fulcimento.

tlét, vide tlát.

tlêu người: zombar d'alguem, fazerlhe algũa vexação: deludere aliquem, vexare aliquantulum. tlêu tôi: auexame: vexat me affligit me. tlêu đần bà: entender com molheres pera mal: illudere mulieres in malum. đi tlêu đứa ấy: entendei com aquelle, deſafiayo: prouoca illum ad duellum. alij tliu.

tlích, cá tlích: ſardinha: ſardina, æ. cá blích, idem. cá mòi: mayor ſardinha: ſardina maior.

tliu, vide tlêu.

tlíu tlo, vide liú lo.

tlo, lo, vide etiam líu lo.

tlò, hăọc tlò: eſtudante: ſcolaſticus, i. làm tlò: fazer comedia, repreſentação: comœdiam aut aliud repreſentationis genus peragere. gióu᷄ tlò, truyẹn, idem.

tlỏ: moſtrar com o dedo: demonſtrare digito. alij blỏ, chỉ, idem.

tlŏc

  1. Sửa: tlẽ được sửa thành tlễ: chi tiết
  2. Sửa: tlẽ, áo tlẽ được sửa thành tlễ, áo tlễ: chi tiết
  3. Sửa: tlền được sửa thành tlên: chi tiết
  4. Sửa: tiẻn được sửa thành trẻn: chi tiết