Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

alterius materiæ. ꞗán sát: lamina deferro: tabula ferrea.

ꞗán, dậu ꞗán: certo feijão: faſeoli quædam ſpecies.

ꞗàng, ꞗửng ꞗáng[đính chính 1]. fixo: ſtbilis, le.

ꞗạnh ꞗạt: miudezas: minutia, æ.

ꞗãnh ꞗạt, idem.

ꞗạt. miudezas, couſas de pouco porte: res parui momenti. ăn tlôm[đính chính 2] ꞗạt: furtar couſas piquenas: exiguas res furari. ꞗạt ꞗanh, alij vạt vanh, idem.

ꞗạt lu᷄: depenar: deplumo, as.

ꞗạt mình: dar com a cabeça por ahï̀: conficere ſeipſum:

ꞗật: lutar: luctor, aris.

ꞗát áo, ꞗát ꞗai: ao deſdem botar a manga da cabaya ſobre os hombros: proijcere manicam veſtis ſuper humeros ad contemptum.

ꞗĕào: entrar: intro, as. cát ꞗeào: recolhei pera dentro: reconde intus; nuót ꞗeào᷄: engulì: degluti, in imperatiuo quia verbum, ꞗĕào, in rebus quæ ſignificant aliquem ingreſſum facit imperatiuum, ſicuti verbum, ra, in illis quæ ſignificant egreſſum.

ꞗáo, ꞗinh ꞗáo: tortura de alguã couſa: obliquitas, atis. gỗ ꞗinh ꞗáo: pao torto: lignum obliquum.

ꞗế, blái ꞗế: coxa: femur, oris.

ꞗể[đính chính 3], ꞗui ꞗể: allegria: iucunditas, atis

ꞗếch, cài ꞗếch: capitão de hũa bandeira: dux vnius vexilli. alij ꞗấch.

ꞗéo: bolliſcar: vellico, as.

ꞗết, ꞗơ ꞗết: impertinencias: ad rem non pertinens. alij, vơ vết.

ꞗí: comparar: conferre. ꞗí chảng kịp: não tem comparação: conferri non potcſt. ꞗí bàng: per exemplo: verbi gratia. thì dụ, idem. ꞗí dù: ſe porem: ſi vero.

ꞗí lại: pagar na meſma moeda: rependo, is.

ꞗì, nước ꞗì lại: agoa encharcada ou repreſada: palus iners, aqua recluſa.

ꞗiả, một ꞗiả tièn: hum amarrado de caixas que tem cinco outros amarrados dos quais

  1. Sửa: ꞗáng được sửa thành ꞗàng: chi tiết
  2. Sửa: tlôm được sửa thành tlộm: chi tiết
  3. Sửa: ꞗể được sửa thành ꞗẻ: chi tiết