Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/654

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.

mæ, & ſecuudæ vt, mớ tôi, nos: mớ bay, vos: mớ mầy, verò rarò, cuius loco ſæpius dicitur, chúng bay, vos; vel etiam, bay, ſolùm etiam ſignificat plurale, vos, ſine vllo addito: interdum adduntur ſimul duæ ex illis particulis, vt, chúng mớ tôi, & ſignificat, omnes nos.

Ta, habet ſigniſicationem ſingularis, cùm quis loquitur cum inferioribus modeſtè, vt, ta nói cu᷄̀ bay; ego loquor vobiſcum: interdum est plurale, primo additis particulis, chúng, vel, mớ, vt, chúng ta, nos: ſecundo addito aliquo numero plurium vt, ba ta, nos tres: tertio quando ſunt multi æquales ſimul, & vnus loquitur cum omnibus ut, ta đi cu᷄̀ nhau; nos eamus ſimnl, quarto ex vocabulis antecedentibus & conſequentibus vt vſus docebit. item Ta, poſt vocabulum, người, homo: facit plurale; ngườita, hamines[đính chính 1]. ſic etiam post, tổ tu᷄, tổ tu᷄ ta, progenitores noſtri.

Phô, eſt particula numeri pluralis, ſed cum honore, vt phô ou᷄, Domini: phô bà, dominæ aptè additur những phô ou᷄, omnes Domini.

Kẻ, facit plurale varijs nominibus additum, vt, Kẻ quê, ruſtici: Kẻ mọn, plebei, vel infimi: tôi là Kẻ mọn, ego ſum inter infimos, iſtud, kẻ, ſolùm de hominibus dicitur cum aliqua depreſſione.

Secundus modus dignoſcendi plurale eſt quando apponuntur aliquæ particulæ vniuerſales, vt cŏên, các, mọi, nhềo, muân, hết. vt cŏên Chúa, milites regis: các thầy, omnes magiſtri: mọi ngày, omnes dies, nhèo người, multi homines: muân vật, decem millia rerum, ideſt, omnes res inferiores: đi hết, ite omnes.

Tertius modus; res quæ ſignificant ſpecies aut genera rerum viuentium, etiam nulla addita pareicula[đính chính 2] trahente ad plurale, ſignificant plurale vt, gà, lơn, & ſimilia: mua gà, lơn, emere gallinas, porcos. ſic muâng chim, cây cối, hŏa quả &c, ſio quando

  1. Sửa: hamines được sửa thành homines: chi tiết
  2. Sửa: pareicula được sửa thành particula: chi tiết