Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/667

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.

querimonia, quod non fiat quod petitur, nunquid expectabis?

Optatiuus exprimitur per particulas, chớ gì, vtinam, chớ gì tôi kính mến Chúa tlên hết mọi ſự, vtinam amem Dominum ſuper omnia.

Coniunctiuus fit additis varijs particulis vt nếo, ſi, nếo hăọc thì biét, ſi didiceris tunc ſcies. , etiam habet eamdem vim vt có đi thì đến. ſi iueris peruenies: có tim thì đựơc, ſi quæſieris inuenies. hŏạc, vel hŏạc là ſi fortè, hŏạc, vel hŏạc là có biét người, ſi fortè nouisti hominem. đâù, vel ; dầu mà, vel dù mà, etiamſi, dù mà có tài thì phải hăọc, etiamſi habeas ingenium debes studere. eleganter additur cu᷄̃, vel ſao᷄ le, tamen: dù mà có đạo ſao᷄ le cu᷄̃ phải giữ, etiamſi habeas legem, tamen ſeruanda eſt:

Infinitiuus modus intelligitur quando verbum abſolutè ponitur ſine pronomine, vt, kính mến Chúa blời, tlên hết mọi ſự, amare Deum ſuper omnia. item quando duo verba connectuntur quæ diuerſum habent ſignificatum poſterius intelligitur eſſe in infinito, mày phải làm, tibi conuenit agere: tôi di xem lễ, ego eo audire ſacrum. at quando verba idem ſignificant non eſt neceſſe vt poſterius ſit in infinito vt, thầy dĕạy dĕổ người ta; magiſter docet homines.

Gerundia in di, facilè dignoſcuntur ex ſubſtantiuis, vt temporis, đã đến giờ hăọc aduenit hora diſcendi. Intentionis vt, thàng áy có í hăọc, puer ille habet animum addiſcendi. actionis, vt, làm chảng cu᷄̀, faciendi non eſt finis.

Gerundia in do per particulam, thì, commodè explicantur, an thì mới no, edendo ſaturaberis. làm thì mới giàu, faciendo ditaberis, & ſic de cæteris.

Gerundia in dum benè explicantur per, , vt, tôi ngồi mà nghe, ego ſedeo ad audiendum: interdum etiam ſub intelligitur, ut, mầy đi làm việc, ito ad faciendum opus.

Idem dic de ſupinis in tum, mầy đi mà nàm, uel, mầy đi nàm