Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 13 —

Lúc đó anh em bịn rịn nhau một hồi, rồi mới phân tay từ biệt, kẻ về Hà-đông lo cất táng mẩu thân, người lại Đông-kinh đặng kiếm nhà thuê ngụ.HỒI THỨ BA

Vỏ-đông-Sơ kiếm nhà thuê ngụ

Trần-tú-Tài quyết ý xem ma

Khi Đông-Sơ đi tới một xóm kia ở cách kinh-thành chừng ít dặm, thì thấy một cái nhà, chung quanh có vườn cây mát mẻ, phòng buồng khoãn khoát, bàn ghế sẵng sàng, thì mướn nhà ấy ở và mướn một tên Thơ-Đồng để khi quạt nước pha trà, cho có người sớm khuya hũ hĩ. Đó rồi tháng ngày thơ thẫn, chĩ lo bạn với sách đèn, có rãnh việc dư công, lại tập rèn vỏ nghệ.

Thiều quang thấm thoát, mấy phen thỏ lặn ác tà, cúc muộn sen tàng, lẩn bẩn tính gần sáu tháng. Xãy nghe kinh-thành đăng bãn, tới kỳ mở hội thu-vi. Nào là, văn-sĩ, nào là vỏ-sanh, người quần trắng, kẻ áo xanh, náo nức chờ ngày hội thí.

Khi Đông-Sơ đương dứng trước cửa xãy thấy một người ngoài ngỏ bước vô, xem tướng diện cũng một khách sĩ hạnh nho phong, dung nghi tề chĩnh. Khi bước vô tới cữa thì chào Đông-Sơ rồi nói rằng: « Tôi là khách tha hương mới đến, lở bước tới đây, muốn kiếm nhà tá túc một đêm, đặng chờ ngày mai sẻ vào trường ứng thí, xin quới-quan có biết nhà nào trống chũ, xin chĩ làm ơn, đặng ở đở ít ngày thì lôi hết lòng cãm tạ. »

Đông-Sơ nói: « Tôi cũng người xứ lạ, mới mướn đặng nhà nầy, nhưng có một cái phòng mà thôi, e Quới-khách không tiện bề trú ngụ. Vậy để tôi hỏi lại Thơ-Đồng coi nó có biết nhà nào chỉ giùm cho Quới-khách.

Tên Thơ-Đồng nghe nói, liềng lật đật chạy ra và nói: có, có, gần đây có một nhà vắng chũ, bỏ trống mấy tháng nay, nhưng mà không ai dám ở. »

Đông-Sơ nghe nói lấy làm lạ, day lại hỏi rằng: « sao mà không ai dám ở.?