Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

Kế có Thơ-đồng bước vô kêu rằng: « Thưa quan-nhơn, trời đã gần sáng, xin quan nhơn tĩnh giấc đặng sắm sữa vào trường.

Đông-Sơ thức dậy sắm sửa áo khăn, và trà nước xong rồi, liền đi vào trường ứng thí.

(Nguyên khoa nầy là khoa tuyển một Tấn-sĩ, nên phải văn vỏ toàn tài, thì mới đặng vào ứng thí, một bữa khảo thí trường văn một bữa khảo thí trường vỏ. Vì vậy nên Đông-Sơ phải vào trường văn trước rồi ngày mai sẻ qua diển trường thí vỏ),HỒI THỨ NĂM

Gởi mật thơ ám kế hại anh hùng

Xin thi vỏ diển trường tranh Tấn-sỉ

Khi Đông-Sơ nạp vở trường văn rồi về nhà thì trời đã tối. Cơm nước vừa xong, kế Tú-Tài Trần Đạt đến viếng. Hai người liền dắc tay ra nhà sau chuyện trò đàm đạo.

Trần-Đạt nói: « Hôm nay anh đã vào văn trường rồi, vậy chẳng biết anh có tính vào diễn trường mà thí vỏ chăng? »

Đông-Sơ nói: « Hội công danh ai ai cũng muốn, lẻ đâu tôi dám bỏ qua, còn quới hữu tính lẻ nào, xin nói cho tôi biết với. »

Trần-Đạt nói: « Tôi vẩn tài còn sơ siễn, sức khó tranh đua, khoa nầy tôi chịu nhịn thua, đễ khoa khác sẻ ra ứng thí, cũng chẳng muộn. »

Đông Sơ nói: Hỗm nay quới hữu có đều chi lạ chăng? Xin nói cho tôi biết với?

Trần-Đạt nói: Không chi lạ hơn là con ma bốn cẳng.

Đông-Sơ nghe nói thì ngó Trần-Đạt và lấy làm lạ rồi hỏi:? Mà quả thật có ma sao?

— Quã thật như lời thằng Thơ-đồng của anh nó nói với tôi hôm nọ.

— Mà con ma ấy làm sao? Xin quới-hửu thuật lại cho tôi nghe thữ?

Trần-Đạt nói: « Đêm hôm qua khi tôi đi ngũ, tôi có