Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

vườn, đứng ngóng cổ ngó ra, như tuồng không biết việc chi mà chũ bất bình và thạnh nộ. Vợ Xuân-Phương là Trần-thị thấy chồng về lật đật chạy ra, gặp Xuân-Phương bước vô, mặt tràng sắc giận, thì hỏi: Lang quân! hôm nay mình ra diễn-trường thí vỏ, đắt thất thễ nào, mà sao xem nét mặt không vui, dường như có đều chi nghịch ý? Xin mình nói cho tôi rỏ.

Xuân-Phương quăng cái roi ngựa trên bàn rồi nói: tôi rất giận con ngựa Hồng-lô, hôm nay nó đễ một kẻ nghịch kia cởi trên lưng nó trước diễn-trường, làm cho tôi thẹn buồn hết sức.

Trần-thị nói: « Mình nói sao lạ vậy, ngựa là loại súc vật biết ai là người thù, biết ai là kẻ nghịch, hễ ai nhãy lên lưng nó và nắm đặng cương rồi, thì khiến sao nó phải hay vậy, mà ai cởi nó xin mình nói cho tôi nghe »

Xuân-Phương chưa hịp trã lời, thì thấy Tiễu-thơ Bạch-thu-Hà đã bước vô chào anh và hỏi: Bữa nay anh ra diển-trường thể nào chắc anh đã chiếm đặng chức -khoa tấn-sĩ rồi phải chăng? Xuân-Phương thở ra và nói: Hỗm nay công việc qua đã sắp đặt hoàn toàn rồi, và qua cũng chắc rằng, khoa tấn-sĩ nầy sẻ vào tay, mười phần không trật một, vợ là Trần-thị nói: Phải, tôi cũng chắc như vậy, vã lại mình là một vị công-tữ của cữa tướng nhà quan, ai ai lại không biết, mà rồi sao? mình nói phức cho tôi nghe, kẻo lòng nầy nghi ngại.

Xuân-Phương nói: Nhưng chẳng dè có tên Vỏ-đông-Sơ kia dám cã gan, đến tranh tài đấu lực mà chím đoạt khoa trường làm cho thinh giá nhà ta đều hư, và công danh ngày nay trở ra thất bại, thật là một đều rất nên đáng giận.

Trần-thị nghe nói sững sờ rồi hỏi: « Vậy thì tên Vỏ-đông-Sơ ấy cũng vỏ nghệ cao cường lắm sao? nên mới dám cã gan đối địch cùng lang-quân như thế.

Xuân-Phương nói: « Chẳng những vỏ nghệ cao cường mà thôi, mà văn trường nó cũng xuất chúng. »

Tiểu-thơ Bạch-thu-Hà nghe anh nói thì càng đem lòng ái mộ Đông-Sơ, rồi day lại kiếm lời phui pha mà khuyên giãi rằng: « Thưa anh, trong chốn diển-trường là một chỗ danh vọng chung của các đứng anh hùng hào kiệt, ai ai