Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

tới dinh thì thấy trước viên-môn có dựng một cây huỳnh-kỳ mà một tấm biển vàng đề: « Bắc-kỳ Tổng-trấn Lê-quận-công chánh-phủ.» (Tên Lê-văn-Duyệt)

Đông-Sơ đương đứng ngoài chờ lịnh, kế quân ra mời vào, thì thấy Lê-công ngồi giữa thính-đuờng, oai nghi tề chỉnh, hai bên quân hầu nghiêm trang. Đông-Sơ liền bước tới cúi đầu ra mắt.

Lê-công liết thấy Đông-Sơ tướng mạo phương phi phải một trang của quốc-gia lương đống, thì hỏi rằng: « Ngươi phải Vỏ-đông-Sơ chăng ? »

Đông-Sơ thưa: Phải.

Lê-công nói: khi ta đi chinh phục nước Ai-lao (Laos) về, ta nghe rằng ngươi ra diễn-trường tranh vỏ tấn sĩ và thắng đặng Bạch-xuân-Phương phải chăng?

Đông-Sơ thưa phải. Lê-Công nói: « Ngươi chẳng biết Bạch-xuân-Phương là một vị công-tử của quan binh-bộ thượng-thơ tại triều bây giờ đó sao? »

Đông-Sơ nói: « Bẩm quận-công tôi không biết Bạch-xuân-Phương là ai, tôi chỉ biết hội thi nầy là một hội của quốc-gia đễ khai khoa thũ-sĩ, tuyễn-lựa nhơn tài trong nước đó thôi. Chẳng luận là công-tữ vương-tôn, và chẳng luận là cùng dân mạt sĩ, hễ ai có tài khuôn thời tế thế, dẹp loạn phò nguy, giỏi thì thắng, dở thì thua, theo luật công bình của nước nhà, chẳng thiên-vị ai hết, chớ tôi chẳng biết ai là công-tữ, ai là vương-tôn. Ví như lấy hàng công-tữ mà sánh so, thì tôi đây cũng một bực công-tữ như Xuân-Phương kia vậy.

Lê-Công nghe nói thì mĩnh cười và hỏi rằng: « Tỗ-quán và cha mẹ ngươi ở đâu?

Đông-Sơ thưa: « Tỗ-quán tôi ở tại Nam-kỳ, cha tôi khi sanh tiền là quận-công Vỏ-Tánh, mẹ tôi là công-chúa Ngọc-Du, cã hai đều từ trần trong khi tôi còn thơ-ấu. »

Lê-Công nghe nói thì ngó Đông-Sơ châm chĩ một hồi, rồi gặt đầu và nói rằng: « Thật là hỗ phụ sanh hổ tữ, lời tục chẳng sai, rồi day lại nói với Đông-Sơ rằng: « Vậy thì quan Hậu-quân là bạn đồng-liêu với ta trong lúc ngài còn sanh tiền ở tại Gia-Định. »