Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 61 —

lại, mà ưng thuận cho rồi, chẳng nên để cho đường-đệ bất hòa, mà sanh đều gia đình lộn xộn.

Tiễu-thơ thấy anh chị đều quyết tình ép uổng, thì biết rằng khó nỗi nghịch lời, bèn day lại mà nói rằng: « Em dám đâu nghịch ý, xin anh chị yên lòng, miễng cho gia đạo thuận hòa, dầu anh khiến sao thì em cũng nghe vậy.

Vợ chồng Công-tử thấy Tiễu-thơ bằng lòng thuận ý, thì chẳng xiết vui mừng. Đó rồi dắc nhau hớn hở trở về, và thông tin cho Vương-Bích hay, đặng sắm sữa lo bề cưới gã.

Nguyên tên Vương-Bích nầy là người hưởng thừa phụ-ấm, và cũng một tay lảng hạnh phong tình, ngày lân la tữu điếm trà đình, tối ngã ngớn hoa hồn nguyệt phách. Khi thấy Tiễu-thơ là một gái giai nhơn tuyệt sắc, thì biết bao tình luyến ngọc mê hương. Vì vậy nên cậy mai nhơn đem lễ vật bạc vàng, thi ân nghĩa đặng mua lòng Công-tữ. Thế tình thiên-hạ, hễ thấy bạc thì ham, bởi nơi bị một chữ tham, nên tục đời gọi kiến tài thì ám nhản. Còn Vương-Bích vẩn là tay hào ba phóng đãng, tánh từng quen nghiêng túi bốc rời, đã nhiều phen đổ một trận cười, dầu bạc trăm lượng cũng phí phà chẳng tiếc. Huống chi cuộc nhơn duyên giá thú, hể cậy thần tài cao lễ thì dễ thưa, miễng là gặp đặng người ý đẹp tình ưa, dầu hết kho sảng muôn ngàn cũng trúc.

Tội nghiệp thay cho Tiễu-thơ là một gái đào thơ liễu yếu, bị chìu lòn ràng buộc dưới quyền anh, dầu cho nợ nhơn duyên lòng thật chẳng đành; nhưng mà đều hơn thiệt khó buông lời nghịch luận. Vì vậy nên Tiểu-thơ phải dằn lòng hóp bụng, chỉ lo nhẩn khí hàm thinh, để mà xem con Tạo xây vần, liều nhắm mắt tới đâu hay đó.

Đoạn Vương-Bích đặng tin Công-tữ gởi sang, định ngày cho làm lễ cưới, thì phình gan nở ruột, nhảy nhót múa men, chẳng biết bao nhiêu hớn hở vui mừng, lòng mong mỏi cho ngày giờ mau tới. Đó rồi lo sắm sữa những đồ trang liêm lễ vật, lăn xăn dọn dẹp cữa nhà, nào là kim tòng xích tụi, trước sau xem rất hoa hòe. Nào là liễn gấm màng thêu, bốn phía phủ giăng đẹp đẻ, đèn treo ngũ phước, hàng thắc tứ linh, chỗ thì biễn ốc xoa cừ, chỗ thì chung