Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 49 —

Đông-Sơ nói: « Bẩm quận-công, khi tôi còn nhỏ, tôi hằng nghe mẹ tôi nói trong lúc Hoàng-thượng đem binh dẹp-giặc Tây-sơn tại thành Qui-nhơn, thì Quận-công làm chức Tã-quân, còn cha tôi thì làm chức hậu-quân. Khi cha tôi mất tại thành Bình-định, thì Quận-công đem binh đánh lấy Phú-xuân, dẹp yên Tây-sơn, rồi kéo binh luôn ra Bắc-Kỳ mà bắt bọn Nguyển-quan-Toãn. Sau lại Quận-công trở về Gia-định dẹp giặc Xiêm-la, bảo hộ nước Cao man, công nghiệp Quận-công đánh bắc dẹp nam, chẳng biết bao nhiêu, oai văng vỏ điện, tôi nghĩ tôi rất vô phước, rũi cho cha mẹ tôi mất sớm. chớ chi cha mẹ tôi còn mạnh giỏi như Quận-công thì tôi cũng đặng gọi một bực quốc-thích Hoàng-thân và một bực Công-Tử đương thời như Bạch-xuân-Phương ngày nay đó vậy. »

Lê-Công nghe nói chúm-chím mĩnh cười, rồi nói với Đông-Sơ rằng; ấy là ta hỏi thử ngươi đó thôi, ngươi chẳng nên phàn nàn, chết như cha ngươi đó là một sự chết vinh vang cho tổ quốc nước non, chết như vậy mới là danh thơm thanh sữ; tiếng để ngàn thu; chết như vậy mới miễu phụng đình thờ, Cái phương danh cũa cha ngươi ngày nay bia tạc nơi Vỏ-trụ san-hà, ai ai mà chẳng tiếc thương sùng bái.

Nay nhơn có thánh chĩ của Hoàng-thượng phong ban cho ngươi làm chức Trung-úy, đễ ở bỗn trấn tùng quân cùng ta. Nay ta nghe quân Hãi-khấu bên Trung-quốc, hay lại tàng ẫn trong mấy cái cù-lao nơi mặt biễn Đông dương, mà cướp đoạt những ghe thương Hồ, và nhiễu hại lê thứ, vậy ngươi hãy ra tĩnh Hãi-Dương lãnh mười chiếc chuyến-thuyền và 200 thủy binh, mà dẹp quân Hãi-khấu, và du thám địa thế các cữa biễn tĩnh Quản-đông rồi làm một bãn đồ cho chắc chắn, mà nạp cho ta rỏ, ngươi hãy hết lòng cần cán, lo lập công nghiệp với nước nhà, và noi theo gương trung liệc cũa tiền-nhơn ngươi, là quan Hậu-quân Vỏ-công ngày xưa, cho đáng một chức phận nam nhi cũa con giòng cữa tướng.

Vậy ngươi hảy ráng mà lãnh cái trách nhậm ấy cho hoàn toàn, rồi ta sẻ bảo tấu cùng Triều-đình, đặng gia thăng cho ngươi quyền tước. »