Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —

thính dọc theo mé sông, thấy binh cũa Châu-văn-Tiếp phân làm bốn đạo đóng dựa mé sông bên kia, mổi chổ đều sắp sữa thuyền bè và phù-kiều đặng độ binh qua sông, nên chúng tôi báo tin cho Nguyên-nhung rỏ biết.

Đổ-nhàn-Trập nghe báo rất sững sờ kinh ngạt, liền ngó tên quân châm chĩ mà hỏi rằng:

— Thật Châu-văn-Tiếp đả lập phù-kiều qua sông tới bốn chổ hay sao?

— Bẩm Nguyên-Nhung! chúng tôi dọ thám kỷ cang, thấy lập phù kiều dọc theo mé sông cả thãy là bốn chổ?

— Trong bốn chỗ ấy, mổi chỗ binh mả nhiều ít, độ ước bao nhiêu mi có biết không?

— Bẫm Nguyên-Nhung, mổi chổ dinh trại đóng theo mé sông rất nhiều, chẳng biết bao nhiêu mà kễ?

— Còn thuyền bè của chúng nó độ ước bao nhiêu mi thấy rỏ chăng?

— Bẩm Nguyên-Nhung, chúng tôi thấy chỗ nào cũng kết bè đóng váng, song chẳng thấy ghe thuyền, nhưng có một đều lạ quá, là ban ngày thì chẳng thấy quan-sī quan viên, mà ban đêm lại thấy đèn đuốc quân nhơn rần rần rộ rộ.

Đỗ-nhàn-Trập nghe rồi rất nên bối rối, bèn day lại nói với các tướng thủ hạ rằng: Châu-văn-Tiếp nay đả phân binh bốn đạo đặng lập thế qua sông, vậy chúng ta phải tính cách nào, mà đón ngăn chúng nó?

Tên Phó tướng Tây-sơn là Thoại-Hùng nghe hõi thì thưa rằng:

— Bẫm Nguyên-Nhung chúng nó đả phân binh bốn chỗ mà lập thế qua sông, thì chúng ta cũng phải chia quân ra bốn nơi mà đề phòng kháng cự.