Trang:Hung Dao Vuong.pdf/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


LÊ-VĂN-PHÚC
Hàn-lâm viên tu-soạn

PHAN-KẾ-BÍNH
Cử-nhân

kính soạn

Thái-Bình Tuần-phủ

PHẠM-VĂN-THỤ

đại nhân

duyệt chính kính tự

HƯNG
-ĐẠO
VƯƠNG


Có vẽ thánh tượng, và có
tiếp thêm các bài
văn tán

Sách này có trình quan Thống-sứ và
ngài đã cho phép in


IN LẦN THỨ NHẤT

Dong Kinh An Quan Seal.jpg

IN VÀ BÁN

Ở HIỆU

ĐÔNG-KINH ẤN-QUÁN

Phố hàng Bông-nêm, đầu
Hàng-mành số 16

HANOI


1914

TOUS DROITS RÉSERVES