Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 40 —

ta xin lại mà làm, có lẽ lần lần ngưòi ta sẽ làm hết mà lo việc làm ăn mà thôi, không còn lo theo giặc nữa, mà lại không còn nhiều chổ ruộng đất hoang nữa.


Nội tháng mười Quan-Nguyên-Soái sai lính Langsa, và lính tập và lính matà đi đánh quân nghịch bên xứ Đồng-nơ; khi ấy quan lớn Langsa đốc binh phân làm bốn đạo, cho đặng vây bắt quân nghịch, nơi ấy nó là quân Mên quân Mọi, hiệp cùng ít người Annam mà làm nghịch ăn cướp lấy của người ta, rồi thì sẽ về xứ Đồng-nơ lập đồn mà ở trong ý tưởng quân ấy là đã xa, và rừng hiểm trở người Langsa đi không đặng, chẳng ngờ là người Langsa đi xa hơn nữa, đường rừng khó hơn là trên xứ Trà-lư mà đi Bọc hậu, nó và các đạo binh tới xứ Đồng-nơ, thì quân nghịch đã bỏ đồn trốn vào rừng đi biệt mất, thì quan quân đã tìm theo nó hơn mười ngằy chẳng đặng, mới đốt phá nơi ấy đam binh trỡ về, lại có nghe một hai người đờn bà, khi trước bị quân nghịch nó bắt, người đờn bà ấy, bây giờ quân nghịch đã trốn đi thì người đờn bà ấy trốn về đặng thuật chuyện lại nói rằng:« khi các đạo binh đến vây thì quân nghịch nó đã hay thì nó bắt tội lảo thầy trách sao có nói láo không thấy phù phép chi, và bắt tội lảo thầy ấy sao có lấy vợ tên cai quân nghịch, cho nên nó bắt lảo thầy ấy nó đóng gông lại, mà dẩn đem đi đâu thì chưa rỏ.» Bên xứ Đồng-nơ bây giờ bình an, không đều chi nữa, đồn Thị-tính và đồn Chơn thành hai đồn ấy bây giờ có quan lính Langsa, và lính matà ở và đương làm hai đồn ấy bằng nhà ngói chắc chắn, lại quan lớn Nguyên-Soái muốn đáp đường tắt qua rừng, từ đồn Chơn thành thông qưa đồn Thị—tính, thông qua đồn Cái—cùng, từ Cái-cùng thông qua Tây-ninh, cho thông hành, để bao bọc lấy dân ở trong, nhược bằng quân Mên-mọi có nhiểu lược sự chi thì sẳn có đường cho binh Lang-sa đi tiếp đánh cho dể, và cho các kẻ thương lử cận tiện thông hành, từ thuở nay người ta cứ đường mòn đi quanh qướt thì xa lắm, như cứ theo họa đồ, đo đường quanh từ bến Trau-trằu cho đến đồn-Thị-tính kể là hai muôn bốn ngàn năm trăm thước tây, bằng lấy theođường tắt bang ngang rừng thì có một ngàn ba trăm