Trang:Mot con gio bui.pdf/92

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
92
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

người trí thức ở Bắc Bộ điện vào Huế xin vua Bảo Ðại thoái vị và nhường cho Hồ-Chí-Minh.

Trong tình thế nguy ngập như thế, ở Huế còn có người bàn sự chống cự. Tôi muốn biết rõ sự thực, liền gọi trung úy Phan-Tử-Lăng người đứng coi đoàn thanh niên tiền tuyến ở Huế, hỏi xem có thể trông cậy bọn ấy được không. Trung úy Trương-Tử-Lăng nói: « Tôi có thể nói riêng về phần tôi thì được. Còn về các thanh niên tôi không dám chắc ».

Bọn thanh niên tiền tuyến trước rất nhiệt thành nay còn thế, huống chi những lính Bảo An và lính Hộ Thành tất cả độ vài trăm người, những lính để canh giữ công sở, súng ống không ra gì, đạn dược không đủ, còn làm gì được, cũng bị Việt Minh tuyên truyền xiêu lòng hết cả rồi. Lúc ấy chỉ còn cách lui đi, là phải hơn cả.

Tôi vào tâu Bảo-Ðại: « Xin Ngài đừng nghe người bàn ra bàn vào. Việc đã nguy cấp lắm rồi, Ngài nên xem lịch sử của vua Louis XVI bên Pháp và vua Nicholas II bên Nga, mà thoái vị ngay là phải hơn cả. Vì dân ta đã bị bọn Việt-Minh tuyên truyền và đang hăng hái về việc cách-mệnh như nước đang lên mạnh mình ngăn lại, thì vỡ lở hết cả. Mình thế lực đã không có, bọn Việt Minh lại có dân chúng ủng hộ, nên để cho họ nhận