Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 12 —

Mùa đông các lái mua nhiều, Đường chở dập dều Bến-cá đem ra.
Thiếu chi thợ ở trên nhà, Các lò đường phỗi ở mà mé sông.
Chảo lò thợ sắm sẵng dùng, Trỡ thành đường phỗi nhờ trong trứng gà.
Nguyên đường các trắng làm ra, Trở rồi cắt miếng huờn mà tiền công.
Các lái mướn trở đã xong, Bán cho các chợ đờn ông đờn bà.
Tục dân gần tết mọi nhà, Dưa hấu đường phỗi đều là sắm chưng.
Nghèo quê trong chốn rẩy rừng, Trong ba bữa tết cũng chưng thường thường.
Tân-triều chỗ Thiên-chúa đường, Thinh thinh lầu các cột rường vọi cao.
Xung quanh người đạo ở bao, Mỗi tuần kinh sách ra vào cẫn nghiêm.
Dân cư bốn phía lặng im, Thiệt thà chắc chắn giữ niềm thảo ngay.
Bề-trên dạy dỗ rất hay, Lại thêm Bà-phước sắp bày kỷ cang.
Đâu đâu tề chĩnh lớp lang, Đồng-nam đồng-nữ lịch sang mĩ miều.
Tốt thay phong cảnh Tân-triều, Bông huê cây trái vật nhiều món xinh.
Trầu cau cam bưởi quít chanh, Măng thơm chuối mít vật lành lợi dân.
Đường-sứ chỗ rất thanh tân, Chức làng trung hậu thói dân thiệt thà.
Đình thần phong cãnh diềm dà, Phố phường buôn bán thuận hòa hai bên.
Có chùa Ông-Mỏ phía trên, Ngó lên xóm Cối chùa tên cũng kỳ.
Nguyên xưa cái gốc cây chi, Đem về tĩa vẻ y nguy tượng hình.
Áo xanh bận phủ ngoài mình, Mặt lần thỏn xuống mỏ chinh chinh dài.
Thờ chung với phật Như-lai, Người đi cúng quảy hoài hoài vào ra.
Bùng-binh Đá-trắng trên xa, Thánh đường cao vọi coi đà phải nơi.
Khiết tin thờ Đức-chúa-trời, Đọc kinh xem lể thảnh thơi tư bề.
Trên ông linh-mục chĩnh tề, Dưới người trong họ no nê xa gần.
Trời sanh phong thỗ toan tân, Đủ ăn đủ bận ngày lần tháng qua.
Chẳng hề lãng phí xa ba, Tôn ty đẵng cắp phãi mà dưới trên.
Học thời chánh phụ hai bên, Trường quan trường tổng dạy nên cũng nhiều.
Sáu tổng dân Mọi liêu hiêu, Cữa nhà rãi rát bao nhiêu sang giàu.
Biên-hoà nước ngọt sông sâu, Đất pha các trắng đường cầu lịch xinh.
Hõa xa nay đã dọn thành, Xiết bao lao dật dân tình buồn vui.
Vui là luân chuyễn khứ hồi, Chia ra bốn hạng đứng ngồi cân phân.
Đốc công dầu những cấp cần, Vơi vơi dậm thẳng dần dần lẻ xong.
Chừng nào nam bắc lưu thông, Nay còn hết thảy kẻ trông người chờ.
Toàn hạt năng dụng xe tờ, Xe bò thì để bụi bờ xuông pha.
Ghe thời thường sắm rỗi nhà, Nghề đi chỡ cá vào ra rạch ngòi.
Ít nhiều con mắt từng coi, Coi rồi đánh giá hẳn hòi không sai.
Cận sơn cận thủy cũng tài, Trời sanh mỗi nghiệp một vài người hay.
Những người danh tiếng đời nay, Ông Lượng-văn-Núi nết hay gìn lòng.
Hàm Đốc-phủ-sứ gia phong, Biên-hoà quãn-hạt-hội-đồng có danh.
Ông huyện Sự xứ Long-thành, Thuộc Bình-lâm tổng hiền lành thẳng ngay.
Lảo thành chữ nghĩa são hay, Trước làm cai-tổng ngày nay huyện hàm.
Chuộng yêu-đạo học An-nam, Gia viên ẩn dậc thú cam vui vầy.