Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/23

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —
事有不相関而情為之注焉者懿好之自然也境有不及知而神為之格焉者 
正氣之浩然也余於左軍黎公深有感焉甲午之春貴大法國總統東 
洋全權大臣羅大憲奉命囬國余送行節駐嘉定嘉定為 
本朝能興之地自属貴大法管轄三十有餘年矣舟車所至風會一新𪴰 
尋𫇰跡幾於不可辨𧥾而公之庙墓保然独存基址森嚴香煙苾欎質 
之居民曰貴大法念公功增鉄四周於墓旁以表之也意異哉公之勳名彪 
炳在六州開柘之初迄今歲月遠遥桑滄改換而風声猶在爼豆不祧于此見 
貴國仁厚存心故於有功者雖隔世異事猶想慕其功而崇重之也公字文悅 
其先廣義人徙足祥年十七慨然有大志従我 
高皇帝於嘉定戦功甚偉大定後膺茅上權節鉞處置暹臘經略清乂两平悪 
蛮一誅僧渠所至皆懾服前後鎮嘉定幾二十年其遺愛态深以久公卽沒精