Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —
英蟠結江山阿護天陰夜靜墓上辰聞人馬声六州敬之謂其祠曰庙墓曰陵 
相與尸祝享祀弗替夫吳雄奮身立業於雷雨草味之辰存荣其名汲壽其 
名即世局变遷之後而流風餘烈尚赫赫然在人耳目如此者未易多得也余 
久叩英風幸今獲覩其狀因以知貴國之於本國禮俗無变信義有孚 
將來昇平大局有可磪然據為寔跡者是則余之所深意也乃請於 
貴全權大臣紗大憲以碑而誌之大臣欣然従之爰勒諸石以垂不刊 
公夫人杜氏後公而沒今合祀焉潘公乐谿經略南圻人思其功亦以配享 
于公庙云旹於 
皇朝成泰陆年七月初一日 
輔政大臣太子少保武顯殿大學士欽差北圻經略大使黃高啟恭題