Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 25 —

Nhóm nên chợ nước dập dều, Nay còn để tiếng tục kêu Nhà-bè.
Đến sau giặc giã bộn bề, Nhà-bè phá hết chẳng hề còn chi.
Lá dừa nước trong Nam-kỳ, Nhà-bè tứ phía vậy thì đầy sông.
Tân-an, Mỷ, với Gò-công, Lá dừa huê lợi nhẫy đồng biết nhiêu.
Miềng trên các hạt cũng nhiều, Lá chầm lá xé tên đều khác xa,
Cũng là dùng để lợp nhà, Coi thời vật mọn mua ra bạc ngàn.
Đồn-cá-trê nay rỏ ràng, Có kho dầu lữa của quan tạo thành.
E khi hỏa hoạn thình lình, Làm ra xa cách để dành phòng sau.
Đồn Tam-kỳ rạch rộng sâu, Có hảng trử dầu tên ết-bê-đên (Speidel).
Cần lao thương cuộc khá khen, Gốc người Đại-đức Rút-Sen (Prussien) kinh thành.
Phú-xuân địa cảnh rất xinh, Thủ-thiêm, Xóm-chiếu Châu-thành chẳng quê.
Nhơn dân sanh ý no nê, Không giàu sang mấy mà bề thảnh thơi.
Tục hay trà rượu ăn chơi, Đấu kê đổ bát lắm nơi điếm đường.
Thị-nghè có sở nhà thương, Của các bà-phước sữa đương mối giềng.
Nuôi người bịnh hoạn nhãn tiền, Mãng lo cơm thuốc cho thuyên mới đành.
Nhà Đức-chúa-Trời hiễn linh, Xưa còn nhỏ ít nay thành lớn đông.
Một tòa thứ lớp ngoài trong, Nơi nơi sắp đặt đều lòng ngỡi nhơn.
Lại thêm Nhà-nước ra ơn, Mỗi năm cho bạc giúp cơn thích dùng.
Thủ-đức chợ nhóm rất đông, Hai bên phố xá chánh trung nhà làng.
Đình thần vén khéo nghiêm trang, Thường niên tế tự kỷ cang kỉnh thành.
Dấu xưa chữ nghĩa học hành, Nay hãy để dành khí tập phong thinh.
Thuở kia ông Tạ-dương-Minh, Lập chợ Thủ-đức tại Linh-chiễu rày.
Mã người cãi tán mới đây, Bỡi làng xin bạc đỗi xây mộ phần.
Quan trên niệm nghĩa thi ân, Cho ba trăm rưỡi trùng tân giai-thành.
Hương chức ở rất hậu tình, Mỗi năm ngày kỵ xanh quanh tới đều.
Nam phụ lão ấu dập dều, Hương đăng trà quã mĩ miều khiết tinh.
Miễu đề chữ Tạ-dương-Minh, Cất riêng ra chỗ một mình qui mô.
Đã tu miễu lại đấp mồ, Mĩ tai nhơn lý thạnh hồ nghĩa phong.
Huê nghiêm chùa phật thôn trung, Huệ-Lưu giáo thọ bền lòng chơn tu.
Mình vào trong thất tối mù, Xát thiêu hồn dỏi tây du trọn nghì.
Thiệt là phải đạo từ bi, Kể chi danh lợi luận gì phát phu,
Thà cam tiên hữu Phật trù, Siêu thăng tịnh-độ cỡi cù chơi mây.
Hềm vì lão mẫu còn đây, Đặng danh mất hiếu làm thầy sao xong.
Có một sở trường thầy-dòng, Bên chợ Thủ-đức nơi trong nẻo đường.
Bày ra cách dạy tỏ tường, Bỗn căng qui cũ của trường Ta-be (Taberd).
Ơn trên Thiên-chúa chở che, Dưới nhờ Linh-mục khéo bề sữa đương.
Lớp thời kinh sách đọc thường, Lớp thời bút toán văn chương tập cần.
Học trò đương lúc thanh xuân, Bền công gắn sức dần dần thời nên.
Thêm trường địa hạt một bên, Tốn hao của nước ơn trên nặng dày.
Dạy hay là phận ông thầy, Trẻ con ăn học phải rày cho siêng.
Bến-thơm phía dưới đất liền, Ngó in như chợ ở miền gần sông.
Qua đến mùa thơm thì đông, Chở thơm tới đó không không bữa nào.