Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 31 —

Nặng nề vì nghĩa vì nhơn, Vì nơi danh giá vì cơn tao phùng.
Tiệc bày thết đải Nguyển-công, Chủ tân thù tạt khiêm cung đủ đều.
Hậu tình quá nỗi kỉnh yêu, Mừng vui chưa phỉ bấy nhiêu chuyện trò.
Ngài đà tách dặm trường đồ, Đu-Me (Doumer) Tổng-thống tàu đò sang Tây
Đều là giúp nước hết ngay, Trí mưu thâm viển phải tay đại-thần.
Bên nhà Thiên-chúa rất gần, Có tòa giây thép coi phần điển thơ.
Hạt kia hạt nọ giấy tờ, Kẻ lui người tới âm thơ dập dều.
Man-đa (mandat) chẵng biết bao nhiêu, Gởi đem đồ đạt cũng nhiều nơi đi.
Mua cò tín-chỉ thiếu chi, Chánh trung có chỗ kêu thì thùng thơ.
Chẵng hề trể nải đợi chờ, Lon-ton (Facteur) cứ lệ tới giờ soạn đam.
Ví dầu đông bắc tay nam, Đâu đâu cũng thấu cơ giam nhiệm mầu.
Thiệt là trí hóa cơ cầu, Làm ra giản tiện lẹ mau dân nhờ.
Biên-hòa còn dụng xe tờ, Mới bày bây giờ xe máy Tây-ninh.
Toàn-quyền Tổng-thống Đại-dinh, Tứ vi song sắt tiền đình nghiêm trang.
Ngoài thời có cữa tam quang, Trong thời lầu cát dọc ngang nhiều từng.
Đá bông xây lót dưới chưn, Lên thang xuống cấp sáng trưng đêm ngày.
Mấy người liêu thuộc chơn tay, Mỗi tuần chúa nhựt một ngày nghỉ công.
Ngang qua đường Mặt-má-hồng (Mac-Mahon),
Ro-đom (Norodom) phía trước giữa lòng rộng ngay.
Sau dinh có sở vườn cây, Vườn của Thành-phố Xã-tây tạo thành.
Bồ-rô (jardin de la ville) roi dấu hiệu danh, Để khi nhàn hứng thích tình du quan.
Có ngôi mã đá bỏ hoan, Xây xôi bền chắc vững vàng ngoài trong.
Hãy còn ở giữa bồn bông, Lâu dài sánh với non sông chẳng già.
Cách ba trăm thước không xa, Ba hình ngó xuống đường là Bê-ranh (Pellerin).
Các nơi Pháp-quấc tĩnh thành, Có ba hình ấy xanh quanh dựng cùng.
Cớ sao đem tới Nam-trung, Nguyên vì một chỗ không sung bạc tiền.
Vậy nên chuyên chở xa miền, Huờn công cho thợ vốn tiền bên nây.
Dư xài mua giúp cũng hay, Lại là roi dấu những tay tài tình.
Bỗn-quấc (Chasseloup-Laubat) trường gốc học hành,
Văn-chương dạy dỗ rỏ rành trang nghiêm.
Giờ học bốn phía lặng im, Ghế bàn đâu đó khiêm khiêm kĩnh nhường.
Chia ra bên nọ một phương, Cho con tây học tiền trường Xã-tây.
Lại còn một phía bên nây, Bá-công-kị-nghệ (Professionnel) có thầy dạy riêng.
Nam-kỳ sỉ tữ tinh chuyên, Nhiều người thành đạt liền liền trước sau.
Ta-be (Taberd) trường lập đã lâu, Đờ-kẹt-lăng (Dekerland) trước làm đầu khởi ra.
Thương con nít thể ruột rà, Cũa nhà tự xuất lập mà Ta-be.
Ơn nhờ Thiên-chúa chở che, Lần lần sung thạnh ngày khoe hạo phiền.
Đời Đức-cha Mỷ càng siêng, Đem thầy dòng lại mối giềng mở mang.
Thông minh hậu tấn bộn bàn, Học rồi thi đậu làm quan cũng nhiều.
Nhớ xưa công nặng dắc dều, Dung nghi mô phạm quạnh hiêu bao đành.
Chung tiền tạt đúc trượng hình, Dựng trước trường học gọi tình thảo chăng.
Rỏ ràng ông Đờ-kẹt-Lăng, Ngàn thu trông ngó xem bằng đẩu-sơn.