Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —
稱譽過情君子恥之古人有是言也忝著 
南圻風俗人物演歌于葉使君人品甚 
有取焉爰贈一詩以誌 
詩云 
誰似曹彬貴得錢國恩家慶子孫䝨 
雲龍會合隨安遇鷄鶴班行咱自然 
通籍保全名與志一生剛直福成緣 
北堂尚在年強壯承奉公能孝所先 
己酉春王二月阮蓮𡶶敬題 

Bùi-quang-Nhơn, cũng sỉ hiền, Với Trương-minh-Ký huỳnh tuyền ra chơi.
Tử sanh số mạnh ở Trời, Song tình cảm khái bời bời nhớ thương.
Thuở trước ông Tôn-thọ-Tường, Làm Đốc-phủ-sứ văn chương lảo thành.
Tao-đàng sáu tỉnh biết danh, Mấy năm hoạn thự liêm thanh thận cần.
Bạn cùng Cữ-Trị tương thân, Tánh hay kỉnh sỉ xa gần ngợi phong.
Cử-Trị ăn ở lạ lùng, Áo quần xịt xạt điên khùng quá tay.
Gặp Tường thời Trị mắng ngay, Bởi vì tà tửu ít hay kiên dè.
Họa thơ chống chỏi chê đè, Tai ngơ danh lợi chẳng nghe chẳng cầu.
Ông Tường không dạ chấp câu, Mặc dầu kêu ngựa kêu trâu thích tình.
Đều là tương trợ thành danh, Đã lâu về cỏi âm-minh xa miền.
Tiết thương đạo vị thánh hiền, Chừ luôn nhắc lại cảm phiền lắm thay.
Thống-đốc độ lượng cao dày, Đờ-la-mốt (De Lamothe) lại ước rày mấy trăng.
Phải trang văn học Đại-thần, Nhơn tâm thiện chánh chuẩn thằng lục châu.
Nước nhà nuôi sỉ ơn sâu, Học chánh là chổ làm đầu giáo quan.
Tam-tòa trên dưới dọc ngang, Các phòng các sở nghiêm trang tư bề.