Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

Xử hình, xử hộ chỉnh tề, Rung chuông hiệu lịnh thường lề thuở nay.
Trạng-sư lý đoán đặt bày, Ra công cải lẩy vạy ngay trước tòa.
Quan to quan nhỏ tại tòa, Gốc nơi Chưỡng-lý phân ra các đường.
Khám-lớn là chổ ngục đường, Khuôn viên bốn phía vách tường xây cao.
Canh giờ nghiêm nhặc ra vào, Gái trai phân biệt khi nào thấy nhau.
Phạm nhơn kẻ trước người sau, Kẻ can tội nhẹ người đau trọng hình.
Cậy nghề đương đát giải tình, Thương thay nhứt nhựt đã đành thiên thu.
Nhản tiền thấy nhửng đảng du, Làm hung mắc án ở tù biết bao.
Khỏi ra rồi cũng chẳng nao, Cứ theo thói củ ồn ào đã quen.
Mu-dích (Musique) nơi các bồn kèn, Vui lòng hứng chí nghe bèn giải khuây.
Sở nấu nha-phiến đông dầy, An-nam Các-chú thường ngày làm công.
Mùi hương thơm ngát ngoài trong, Thẫu-ô thẩu-bạch thuốc thùng chứa trên.
Dưới lầu hộp sấp kẹo lền, Ống cho thuốc xuống cân nên lẹ làn.
Bán đi các hạt muôn ngàn, Yên hà thích thú người càng vui say.
Châu thành một sở xã-tây, Bạc tiền thành phố càng ngày càng sung.
Giữa đường Kính-lấp (Charner) chánh trung, Lâu đài đường sá rộng thông tư bề.
Quan thầy thuốc, quan Nô-te (Notaire), Quan Thanh-tra với các đề hình quan.
Canh-nông ảnh-tướng bá bang, Tạp-tụng sanh-ý các hàng nhà thương.
Sáu tĩnh nhà cữa cầu đường, Gốc bên Tạo-tát sữa đương cầm quyền.
Tiếng kêu là sở Trường-tiền, Hai mươi hai hạt mối giềng âu lo.
Khám-đạt là sở họa đồ, Nam-kỳ ruộng đất sấp đo điệp trùng.
Quan Kinh-lý, Mai-văn-Cung, Thật người cần cáng mà công nghiệp nhiều.
Tánh hay không lẩn không kiêu, Quấc-gia hậu lộc chuộng yêu người tài.
Dinh, Quan, Bính, Lắm, Sang, Tài, Với Phạm-ngọc-Chiếu bãy ngài có danh.
Vẻ vời ăn nói khôn lanh, Công lao giúp nước đã đành tạc ghi.
Quan trên người phải thương vì, Làm lâu thêm trí thi vi bộn bề.
Kho-bạc trữ bạc ê hề, Phần về quản-hạt phần về Đông-dương.
Tuần thành bót (poste) các nẻo đường, Gốc nơi Cò-nhứt phô trương có phần.
Lính tuần lính kín cắt phân, Tuần do kiễm xét coi chừng thừa cơ.
Chẳng cho gian tế ơ hờ, Luân phiên chuyễn thứ cứ giờ đỗi thay.
Đại thương các hảng ở đầy, Các nhà lãnh sự đều rày lịch thanh.
Nhà-kín cách tu ép mình, Giữ chặc tánh tình như gắn keo sơn.
Nhà-mồ-côi thật có nhơn, Gặp con cô độc ra ơn giúp nàn.
Đem về hoạn dưởng gian nan, Tây, Nam, bất loạn hai đàng con ai.
Tục kêu Nhà-trắng lâu dài, Lớp lang nghiêm chĩnh từ ngoài đến trong.
Giữ gìn nữ hạnh nữ công, Lớn khôn thời gã lấy chồng làm ăn.
Đâu đâu có lớp có ngăn, Sữa đương giềng mối lăng xăng bĩ bàng.
Lắm nhà quyền chức giàu sang, Đem con vào học lòng an chịu tiền.
Chịu tiền thì để cách riêng, Các Bà dạy dỗ nhọc siêng đêm ngày.
Tiếng tâm thêu tiểu vá may, Văn chương chữ nghỉa học hay rỏ ràng.
Chuyện làm phải nghĩa rở ràng, Ơn nhờ Nhà-nước giúp đàng tiện nghi.
Mỗi năm chịu bạc bồ chì, Giao cho Bà-phước đễ khi xây dùng.