Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 41 —

Ít nhiều tiền bạc theo đời, Có ba bốn hạng rước mời tùy nghi.
Đồ đoàn đủ hết y nguy, Lẹ mau công chuyện vậy thì như chơi.
Sài-gòn Chợ-lớn hai nơi, Coi trong tang lể tục đời rất xinh.
Dẫu ai nghèo khỗ một mình, Chúng bạn hết tình khi chết giúp nhau.
Nhà vàng giá triệu trước sau, Kẻ đa người thiểu nhóm nhau đưa đường.
Tục hay cờ bạc thường thường, Bài cào thứ nhứt các đường hẻm co.
Ăn thua chẳng kễ khốn nghèo, Xóm nào xóm nấy đánh theo chặn nhà.
Bất kỳ bé lớn trẻ già, Đờn ông đờn bà đạp tới thời mê.
Nhì là sá hỏ với me, Phá hấu, tứ sắt, các tê, dập dều.
Thói hay bắt chước nhau đều, Mấy năm nay cả sắm nhiều vàng đeo.
Bông kiền trăm chuỗi xuyến neo, Chậc tay chậc cỗ thêm đeo hột xoàn,
Càng ngày càng mắc giá vàng, Tiền công thợ bạc quá ngàn quá muôn,
Bày ra kiễu cách rập khuôn, Lâu lâu lại có luôn luôn mới hoài.
Đua nhau trang sức dồi mài, Cá chìm sóng sắc trai tài ngã xiêu.
Mây mưa một trận ấp yêu, Ngàn vàng không tiếc mua liều thú chơi.
Sài-gòn Chợ-lớn lịch đời, Vàng đeo dẩy cỗ xoàn ngời hai tay.
Chà-và có vận cho vay, Tịch nhà lấy đất giấy đầy chật rương.
Ngậm nguồi cái cuộc tan thương, Nhơn tâm thế biến lẻ thường sữ nhiên.
Coi qua một chuyện nhãn tiền, Thì kia các chuyện biết liền đâu sai.
Châu-thành du đãng trong ngoài, Lập phe lập lủ tranh tài với nhau.
Bồn-kèn, đường-mới đâu đâu, Củ chì tay sắc đứng đầu là hơn.
Nghiêm hình trọng phạt chi sờn, Miểng cho trã oán rữa hờn mới cam.
Thói dân như vậy sao kham, Dần dần xin phải trước làm răng he.
Từ khi chánh-soái Đu-Me (Doumer), Đông-dương các việc thêm bề sữa sang.
Sài-gòn đến ải môn quan, Hỏa xa thiết lộ sắm toan khởi hành.
Phí bao ức triệu công trình, Khoan sông đào núi sữa bình đường đi.
Lần lần nay đã cữ thi, Từ Nam đến Bắc chờ khi cáo thành.
Lăng-Si (Blanchy) lấy lẻ công bình, Thương dân nghèo khỗ đem mình trở ngăn.
Rủi vừa xảy phát bịnh căng, Xuống làm địa hạ Tu-văn đã rồi.
Người than kẻ khóc ngậm ngùi, Tưởng xưa công đức sụt sùi nhớ trông.
Đu-Me (Doumer) công việc chưa xong, Ngài đà mảng hạng về trong xứ mình.
Các quan hội nghị Pháp-đình, Lựa người mẩn cán liêm thanh trọng thần.
Ông-Bô (Beau) đương nhặm Bắc-Kinh, Triều-đình điễn báo cữ hành chiêu chương.
Toàn-quyền-tổng-thống Đông-dương, Khâm-sai khổn ngoại phong cương điều đình.
Tàu ngài vừa tới châu-thành, Người ta chim ngưởng oai linh vang dầy.
Cầm cân nam bắc một tay, Đông-dương triệu chúng đều rày ngóng trông.
Nam-kỳ Thống-đốc một ông, Ro-dê (Rodier) đổi lại cũng trong chuyến nầy.
Minh lương hội ngộ sum vầy, Mưa nhơn khi rưới cả bầy dân đen.
Tánh dân mềm diệu khá khen, Tôn quân thân thượng thói quen roi còn.
Lịch xinh phong thổ Sài-gòn, Mấy thầy làm việc sắc son một lòng.
Trong ngoài xu sự phó công, Hai bên bổn phận thảy xong chuyện mình.
Đều là phấn phát thân danh, Nơi nơi giềng mối thừa hành chẳng sai.