Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

Xả-tây lầu cất rộng thinh, Của trong thành phố phân minh mối giềng.
Sài-gòn so lại bực tiên, Sau thì Chợ-lớn của tiền biết nhiêu.
Coi ra thâu xuất rất đều, Càng thêm thanh lịch càng nhiều phiền ba.
Dục-anh mới lập một tòa, Lầu đài thứ lớp thật là lịch xinh.
Khuôn viên ở dựa châu thành, Hai bên rộng rãi đành rành nghiêm trang.
Ổn-bà tánh hạnh diệu dàng, Học chuyên phép mụ kỉ càng không sai.
Chuyện làm phước đức lâu dài, Dựng nên cơ chỉ hơn vài ba năm.
Thương người thai sảng lỗi lầm, Bày ra có chỗ nuôi cầm trẻ thơ.
Nguyễn-Thân vừa lúc ơ hờ, Gặp người làm phải mặt ngơ bao đành.
Cúng ba trăm bạc lấy tình, Củng là nghĩa cử mĩ danh lưu truyền.
Đu-Ê (Drôuhet) người có đức hiền, Vợ chồng gầy dậng mối diền mở mang
Nam-kỳ phụ nử muôn ngàn, Đội ơn chẳng khác rỏ ràng thân sanh.
Các nơi cò bót xanh quanh, Thủy hỏa đạo tặc tuần hành đa đoan.
Tham-biện phần coi tổng làng, Lầu cao dinh rộng tứ bàn khuôn viên.
Học trường dạy dỗ công siêng, Trường quan trường tổng sanh viên dập dều.
Nhà thờ nhà phước mĩ miều, Cả trong toàn hạt cũng nhiều chổ danh.
Hiên, Kì, sự nghiệp thân vinh, Ông Lương-minh-Ký lạc tình y gia.
Ngoại khoa đắt pháp Hoa-đà, Huề nang lai việt phương đa diệu huyền.
Nam-kỳ sỉ thứ quan viên, Mông ân tế cứu lịch niên danh trì.
Hiện tồn chơn tượng dung nghi, Y quan chỉnh túc tu mi lão thành.
Tâm điền lưu giữ hậu canh, Lang tôn quế tử ninh hinh mãng đình.
Biển liên đề tặng phân minh, Chiêu chương sự tích gia thinh huy hoàng.
Châu thành đủ các cữa hàng, Hàng Tây hàng Bắc với hàng Xiêm Mên.
Hàng Chà hàng Chệc hai bên, Mấy từng lầu cát dước trên ở đầy.
Hướng-Dương tiệm lập cũng hay, Đở cho thiên-hạ như vay nhẹ lời.
Thiếu chi tộc hậu các nơi, Sanh nhai đắt ý ăn chơi không nhàm.
Thiếu chi thầy thợ việc làm, Các ông Địa-lý luận đàm thấp cao.
Y sanh kể hết xiết bao, Duy ông Chức-Tượng tuổi cao phải thầy.
Lòng nhơn giúp chúng lâu nay, Nghĩa phương giáo tử vui thay thọ tràng.
Thầy Cát-chú, cũng bộn bàn, Thầy-bói thầy-tướng dọc ngang hiệu đề.
Làm ăn sở cậy có nghề, Ít năm đem bạc trở về cố thôn.
Lại thêm các sãi thuyền môn, Ở bên Hương-cãng nghe đồn nước Nam.
Nhơn khi chùa miễu việc làm, Thiêu hương kiến tiệu thỉnh đam sang thường.
Thầy chùa ở tại địa phương, Tụng kinh chịu đám phố phường các nơi.
Hoặc là tuần tự cúng mời, Cúng sao cúng hạn theo đời cũng xong.
Thầy-pháp khiển tướng sai đồng, Ráng hơi hò hét Bà-hồng lên ngang.
Chầu mời thì rước bóng chàng, Thầy-dò thầy-quẻ hay bàn hơn thua.
Thợ-bạc đắt đủ bốn mùa, Thợ-may chỉ đắt một mùa đông thiên.
Thợ-đá làm cũng khá tiền, Thợ-thêu liển trướng liền liền cã năm.
Thợ-mộc năn trử hàng nằm, Thợ-sơn thợ-cẩn bạc trăm có thường.
Lại thêm các thợ nhiểm-phường, Các lò thợ-đúc tỏ tường khuôn viên.
Ảm-công đồ sắm nhiều tiền, Sang hèn hai hạng theo miền dinh quê.