Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 2.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 64 —

Tập quen roi đến đời nay, Huân, Lân, khởi nghĩa người say tấm lòng.
Cả thảy nghe theo rùng rùng, Dẩu ra khổ não khốn cùng cũng ưng.
Bất hàng cam đoạn Tướng-quân, Ông Huân thủ bút khi vưng chịu hình.

翁勲手筆詩云 
汗馬間開為國仇祗因兵罷致身休 
英雄莫把贏輸論宇宙長看節義留 
無怖已驚強敵魄不降甘断將軍頭 
當年萩水波流血龍島秋風起暮愁 
紳士同步韻 
興戈孰與子同仇空使英雄事㭟休 
義氣心為君國計敗成名共海山留 
孤忠直射龍門上一死應標虎榜頭 
萩水天晴猶𫇰景風波起處動餘愁 

Cho hay quí tiện nhục vinh, Đều chôn xuống đất mà danh khác nhiều.
Bại thành cũng tiếng tạc biêu, Bấy lâu nghe đã quạnh hiu cang tràng.
Dân cư rẫy ruộng an nhàn, Miễu chùa lể nghĩa tục làng lịch xinh.
Bà-tám-Thơm, rất hiền lành, Tại làng Lương-phú Bến-tranh quê nhà.
Lưu truyền phước đức thành gia, Nay còn cháu chắc trẻ già đều nên.
Tứ bàn xóm dưới xóm trên, Những người danh giá đôi bên còn nhiều.
Chữ nho gốc hẩy chuộng yêu, Dẩu nghèo không bỏ mỷ miều thi thơ.
Có chùa Sắc-tứ cựu cơ, Nơi thôn Thạnh-phú bây giờ đương sung.
Long-hưng Cả-Lựu vợ chồng, Hơn ba ngàn bạc của dùng bố thi.
Cúng thêm ông Phật từ bi, Đúc ngoài Hà-nội tứ vi thết vàng.
Rước về công khó gian nan, Trí nơi chùa ấy ngồi bàn chánh trung.
Hẩy còn nhiều kẻ có lòng, Thiện nam tín nữ của chung kỉnh thành.
Trùng tu nay đã lạc thành, Từ rày Sắc-tứ hiển vinh cữu trường.
Kim-sơn một chỗ thôn hương, Lắm nhà hảo hộ đống lương roi còn.