Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 2.pdf/26

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 72 —
隆城歸大法聖址属於官幸逢張富戶出 
貨續地還四旁諸善信重修亦偉覌誰料于 
中葉殿宇忽頽荒宋靜齋副總欣然為啟 
端六省紳豪集捐全不吝慳旣荷人情好 
又承國厚頒宮墻誇富美爼豆永嚴莊大 
成䀡闕里餘靈仰杏𡊨潘公應含笑張老 
更開顔香火垂千載江山久遠看 
右五言古調詩後學阮蓮𡶶拜題 

Phan-Công tùng tự miễu đình, Tới khi kị nhựt sắm sanh lể bày.
Mồng năm tháng bảy chánh ngày, Đồng nhơn văn-hội cúng rày không sai.
Phụ thêm Ông-hộ là hai, Nhớ ơn lớp trước tiền khai hậu bồi.
Hương đèn trà rượu heo xôi, Cổ bàn trần thiết các ngôi rạng lòa.
Mát yêm cây trái cỏ hoa, Nhơn cơ nghĩa chĩ một tòa nghiễm tôn.
Hương chức nội Long-hồ thôn, Đều là vào hội Thánh-môn miên trường.
Nguyễn-Đức mới thăng phủ đường, Cũng người bằng hữu trong trường nho văn.
Thiên-đường hồn đã siêu thăng, Dấu roi nết tốt bạn hằng cảm trông.
Tống-hữu-Định người có lòng, Rước đem linh cữu chôn trong Thánh-từ.