Trang:Nam Phong Tạp Chí 2.pdf/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
140
NAM PHONG

de l’Enseignement Supérieur). Nhời nghị-định rằng:

« Khoản thứ nhất. — Lập ra gần quan Toàn-quyền một tòa Đại-học tổng-cục.

« Khoản thứ nhì. — Nhiệm-vụ của cục ấy là phải nghĩ cách mở ra mấy trường cao-đẳng cho các học-trò người Pháp cùng người bản-xứ ở Đồng-dương vào học, những trường ấy gồm lại gọi tổng-danh là trường « Đại-học Đông-dương » (Université indochinoise), cùng đặt chế-độ chương-trình cho các trường ấy.

« Khoản thứ ba. — Những trường cao-đẳng thuộc vào trường Đại-học mà cục ấy phải kinh-doanh, thì đại-khái có mấy thứ như sau này, hoặc có cái đã lập rồi, hoặc có cái sẽ lập trong các xứ ở cõi Đông-dương:

« Trường Y-học Dược-học (học thuốc, học bào-chế, đã có rồi);

« Trường Thú-y (có rồi);

« Trường Bách-công (gồm các khoa công-trình[1], hóa-học và điện-học dùng cho kỹ-nghệ, khoáng-học, vật-lý học, bác vật-học);

« Trường Nông-học lâm-học;
« Thương-nghiệp;
« Hằng-hải, ngư-nghiệp;
« Pháp-luật chính-trị;
« Sư-phạm.

« Khoản thứ tư. — Đại-học tổng-cục sẽ tuần-tự mà nghĩ cách lập các trường ấy, tùy theo sự cần-dùng cùng cái tình-thế việc lý-tài việc chính-trị trong bản xứ.

« Cục ấy sẽ hỏi ý cùng chiểu nhời bàn của các quan thủ-hiến các xứ, cùng các đoàn-thể có lợi-quyền trong bản-xứ, về cách lập các trường ấy, nơi nên lập, cùng chương-trình nên theo.

« Khoản thứ năm. — Đại-học tổng-cục sẽ liệu kỳ-hạn mà trình thảo-án cho quan Toàn-quyền xem, để có thể khởi đầu mở mấy trường nên mở trước nhất ngay tự tháng 10 năm nay. »

— Chiểu theo nghị-định ấy, quan Y-khoa-tiến-sĩ Cognaco, giám-đốc trường Y-học Hà-nội, được sung-bổ chức tổng-trưởng Đại-học-cục. Nghe đâu ngài đã định xong các chương-trình, cuối tháng này vào Sài-gòn đệ-trình thảo-án để quan Toàn-quyền duyệt. Có nhẽ đến khi ngài trở về Hà-nội thì sẽ lục-tục mở trường Đại-học.

  1. Tức là trường Agents techniques, đã có rồi,