Trang:Nho giao Phu luc.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

7
PHỤ-LỤC


Trả lời phê-bình của ông Phan-Khôi đăng trong Phụ-nữ-tân-văn số 54 ngày 29 tháng Năm 1930.

Mấy lời bàn với Phan tiên-sinh về
Khổng-Giáo

Trong báo Phụ-nữ số 54 vừa rồi ông Phan-Khôi có đăng một bài phê bình quyển Nho-Giáo của tôi. Ông lấy lời rất thanh-nhã và thành-thực mà bày tỏ cái ý-kiến của ông và chỉ bảo những điều mà ông cho là tôi đã lầm, thật tôi lấy làm cảm-tạ lắm. Tôi làm quyển sách ấy biết là một việc khó, không giám chắc là không có chỗ sai lầm; cho nên chỉ mong những người thức-giả ai thấy điều gì không phải, bảo cho tôi biết để tôi xét lại, hễ có điều chính-đáng thì xin theo mà cải-chính lại.

Người mình xưa nay vẫn chưa quen chịu người ta phê-bình. Ai làm được quyển sách quyển vở nào, đem ra giới-thiệu với công-chúng, thì chỉ muốn khen, chứ không muốn người ta chê, rồi hễ thấy người ta bẻ bắt điều gì là mích lòng, và không hiểu rằng: « Người dạy ta mà phải là thầy ta, người trách ta mà phải là bạn ta ». Bởi vậy người phê-bình cũng không muốn phê-bình, mà sự học cũng không tiến-bộ được. Nay Phan quân không theo thói thường, cứ tự mình sở-kiến thế nào, thì nói rõ ra như thế, để người bàn đi có người bàn lại,