Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

Lại trồng đủ các thứ cây,
Để coi thổ sãn phương nầy làm sao.
Qua bên hữu ngã vào vườn đó,
Lại luôn chơn tới chỗ để tằm.
Hai mươi mốt khoản thượng cầm, 1315
Một nhà tới sáu mươi lăm thước dài.
Ngoài rào ví các loài chim lớn
Xem hình thù sơ sởn sắc lông.
Nhà nuôi gà vịt quanh vòng,
Dài hơn trăm thước, ngăn lồng năm mươi. 1320
Chuồng nuôi thú cũng dài cũng rộng,
Có các loài các giống ngựa lừa.
Coi đây lại nhớ tích xưa,
Văn vương vườn ấy đâu thua vườn nầy.
Phía tả cất nhà dài lại rộng, 1325
Ngăn một bên mười bốn khoản luôn.
Vách kiến trắng, nước bồn trong
Thả nhiều thứ cá mắt trông xinh kỳ.
Loài ốc vẹm, thứ chi cũng có,
Bò vô ra được võ coi xinh. 1330
Thân ngoài bồn lớn rộng rinh,
Các loài cá biển khoe mình dài to.
Nuôi có chỗ chiên bò đủ thứ,
Lại có nơi heo chó nhiều loài.
Còn loài cầm thú các nơi, 1335
Thử nuôi coi đặng lâu dài hay không.
Sớm đi dạo một vòng hóng mát,
Ra Passy uống nước suối trong.[1]
Auteuil ngày lễ vui hung,[2]
Nhạc nghe êm ái, nước phun cao kỳ. 1340
Đi đến chỗ Neuilly cũng ngộ,[3]
Kiểu nhà thờ tại đó lạ thay.
Vincennes đồng rộng rừng dài,[4]
Hồ kia đẹp đẻ, lầu nầy tốt xinh.
Chaumont coi hình thế đẹp,[5] 1345
Nơi phía vườn hồ hẹp suối sâu.


  1. Passy = Ba-xi. —
  2. Autueil = Ô-tơi. —
  3. Neuilly = Nơi-di. —
  4. Vencennes = Văn-xên. —
  5. Chaumont = Sô-mông.