Trang:Nhu tay nhut trinh.pdf/56

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 57 —

Vào thăm con trẻ Bajot,[1] 1855
Cùng nhau viết chữ chuyện trò thiếu chi,
Quinze-vingts, Saint-Louis lập sẳn.[2]
Nuôi người mù ngày tháng cho qua.
Dạy bầy trẻ, dưởng kẻ già,
Con trai con gái đàn bà đàn ông, 1860
Tiệm cầm đồ của dùng đem chuộc,
Tính mỗi năm ba chục triệu ngoài,
Thợ thầy chắc lót dư xài,
Có nơi cho gởi chẳng sai vốn lời.
Có lập chỗ nuôi người công trận, 1865
Lầu đàng sau xây dáng tròn xinh,
Vào coi mả đá tốt kinh,
Mộ vua ở giữa, có hình đứng quanh,
Mấy trại lính coi canh giờ nhặt
Các kho tàn sắp đặt kỉ cang, 1870
Người dày trí, lại cả gan,
Vỏ bang chuyên tập, chiến tràng tranh công.
Chỗ chợ chánh tám muôn ngoài thước,
Tiền dùng làm sáu chục triệu quan,
Trên lợp kẻm, dưới cột gang, 1875
Nền nhà đá lót, vách ngăn sắt rào.
Đồ vật thực kể sao cho xiết
Người bán buôn chẳng biết bao nhiêu.
Chợ kia chợ nọ còn nhiều,
Chợ bông vàng trắng xanh điều xinh hung, 1880
Chỗ trử rượu mười muôn thước rộng,
Năm dảy nhà dài trượng lớn to,
Còn nơi vựa lúa tròn vo,
Bạn hàng làm giá rồi đồ chở sau.
Mấy chỗ giếng đào sâu quá sức, 1885
Tới năm trăm tám chục thước sâu,
Các nơi chứa nước lớn cao,
Trên nguồn dẩn đến đem vào uống chung.
Coi các hảng bạc hùng biết mấy,
Việc bán buôn xem thấy kinh đời, 1890


  1. Bajot = Ba-do. —
  2. Quinze-vingts = Ken-dờ-văn, là mười lăm lần hai mươi = ba trăm; chỗ nuôi ba trăm người bịnh. — Saint-Louis = Xanh-luy.