Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/187

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
185
Ngày thứ ſáu

 thí cho người ta ăn, có những nam cái bánh, cu᷄́ hai con cá, a hết, âu là chảng đềy một thóu᷄, b ſao᷄ đến khi đã thí đŏạn, mà chia cho kẻ đói ăn, thì thừa mời hai thóu᷄ đềy.

c Lại có khi đức Chúa Ieſu ở chật, bởi người ta theo lám : d mà có đần bà naò đến bên ſau cật đức Chúa Ieſu, vì đã phải tất ra máu mình, mười hai nam, e mà của mình cho những thày thuóc chửa chùng hết, ſao᷄ chảng đã cho; f bà ếy thì tin lám, mà đến cầm chên áo đức Chúa Ieſu. g vì nói ràng ; tay tôi đá đến được chên áo đức Chúa Ieſu, thì tôi đã, mà tức thì đã lành : h khi ếy người ta dộn lám, cho nên chen chật tlên mình đức Chúa Ieſu, mà đức Chúa Ieſu hỏi ràng : tay ai đá đến tao?

i vì đã thấy có phép