Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/213

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
211
Ngày thứ bảy

 buần ăn năn vì tội chúng tôi từng naò, l khi đức Chua Ieſu có lo buần ſau não từng ếy vì tội kẻ khác. m mà đến khi thàng Iuda làm cai cŏên dữ có đến, thì miệng mình dữ tợn dĕám hôn đức Chúa Ieſu: n mà đức Chúa Ieſu rứt lành chảng có tlánh hôn thầng dữ ếy, phán ràng: o mầy là kẻ có nghĩa cu᷄̀ tao, mầy đến có viẹc gì ? hở Iuda mầy hôn lếy con người, mà tlao cho ŏan gia làm ꞗệy ru? p mà thầng rắn mạt ếy thì blở về cu᷄̀ cŏên dữ nó, đã cho dĕấu tlước, ràng : q ta hôn ai, ếy là người ếy, hãy bắt lếy, mà đam đi cho khèo. r Sao᷄ le ví bàng đức Chúa Ieſu dầu lào᷄ chảng tlao mình cho nó, chảng có phếp naò dưới đức Chúa blời cầm được lại đâu. ſ ꞗệy thì đức Chúa Ieſu ra rước ŏan gia mình, mà hỏi nó ràng : t hở bay có tìm ai ? nó thì thưa ràng : ta tìm Ieſu Nazareno. u Lại đừc Chúa Ieſu phán ràng:Ieſu là tao.

x u᷄ chóuc khi đức Chúa