Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/224

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
222
Ngày thứ bảy

 Cháu Ieſu chết dŏọc đàng, khi chưa có đáo᷄ đánh tlên Crux, y vì ꞗệy có thêm một người qua đàng ếy, ten là Simon Cyrenæo, z mà giúp đức Chúa Ieſu vác Crux. a ếy ꞗệy mà khi đức Chúa Ieſu đi dĕọc đàng thưâng ếy, nhạoc lám, b mà đổ mồ hoi chảy rào᷄o᷄, lộn ꞗối máu, c vì có triều thien gai đức Chúa Ieſu đội thâu aóc đầu, d thì có đền bà hièn lành, ten là Veronica, thưâng xót đức Chúa Ieſu, lếy khăn kép, e mà chui mạt người, thạt là mạt đức Chúa blời : f thŏát chóuc, bởi phép lạ, coi thấy tlao᷄ khăn ếy hình mạt đức Chúa Ieſu chiụ khốn khó, có tlao᷄ hai lần khăn, mà khó mạt gia giết : g hai hình ếy còn giừ rày, mà kính lám, một thì ở tlao᷄ đền thành cả thành Roma hai là ở tlao᷄ thành Genua, mà thờ gia giét: h ꞗệy thì coi hai hình ếy, ſáng tlên phép thợ naò vẽ,

i lại tlao᷄ khan ếy chảng