Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/225

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
223
Ngày thứ bảy

 thấy thuóc naò blêy, k ſao᷄ thấy như ſắc khăn tự nhien, mà có hình mạt đức Chúa Ieſu, l thạt là ra tỏ tưầng, có phép bề tlên đức Chúa blời, làm viẹc ếy, mà chớ.

m ếy ꞗệy mà khi đức Chúa Ieſu đã đến tlên núi Caluaria, n ở ngŏài cửa thành Ieruſalem, nó bóc hết áo đức Chúa Ieſu : o có truyền ràng, đời xưa nơi Caluaria ếy có chôn đầu ou᷄ Adam, là tổ tu᷄ người ta, p mà ở nơi đức Chúa Ieſu Chriſto là Chúa chúng toi, cu᷄̀ là một Con đức Chúa blời, thạt là đức Chúa blời, cu᷄̀ là người thế rứt lành, q khi đã đềy ba mươi ba tuểi cu᷄̀ ba tháng, r hai mươi làm tháng Martius, nữa ngày dồ, ſ có chiụ đáo᷄ đang bốn chên tay tlên cây Crux, mà bêo lên, chiụ chết vì chúng tôi. t ꞗệy thì ra sấm truyến ou᷄ Dauid khi hơn nghìn năm tlước đã nói, ràng :

u nó thâu qua hay tay, và hai chên