Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/226

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
224
Ngày thứ bảy

 tao, lai nó kể mọi xưâng tao. x Mà đức Cháu Ieſu khi đã phải ŏan gia thể ếy, y chảng lọ là chảng có gẹn nó, cu᷄̀ chảng có blả lại ſư dữ, cho ŏan gia mìng, khi làm được nó ; z mà lại cầu đức Chúa blời, là đức Cha mình, cho nó, ràng : a lạy đức Cha, Con xin đức Cha tha nó, vì nó chang hay có làm đí gì. b Có ou᷄ Iſaya đời xưa đã chiụ sấm truyền bởi đức Chúa Spirito Santo, mà thầy đức Chúa Ieſu có chiụ đáo᷄ đang tlên cây Crux, đŏan nam mươi ba ràng: c người chảng còn có hình, chảng phải tốt lành nữa: d mà ta coi thấy như hình người hền, là rót hết người ta, e là người hay đau đớn, mà mạt người như che ꞗệy. f thạt người đã chiụ đau náng vì ta, và khốn khó thay ta, cu᷄̀ đã chiụ lếy : g mà ta ngờ là tặt phu᷄, đức Chúa blời đã phạt, vì hạ xuấng ꞗệy. h Sao᷄ le người chiụ phải dĕấu vì tội lỗy chúng tôi,

i chiụ nát hết mình