Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/241

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
239
Ngày thứ bảy

 hồn rứt ꞗui ꞗẻ người thì xuấng địa ngục. g Mà tlao᷄ địa ngục thì có bốn chốn. h Nơi rừt ſâu, là ngục ma quỉ, và các thien thần bạn nó, i đếy có lửa đời đời, phạt và các quỉ, và các linh hồn dữ, chiụ hình lưả đời đời ꞗệy, l vì cái sầu, cán ruột chúng nó, chảng hay chết, m và lưả đốt lien, chảng hay tát đời đời. n Tlên nơi ếy thì có lưả giảy tội, o tlao᷄ ếy có giảy linh hồn người lành, p khi chứa có blả cho hết nợ tội mình, khi còn ſóu᷄ ở thế nầy, dầu đã chiụ tha vạ vô cu᷄̀. q Nơi thứ ba là ngục con tlẻ nhỏ, r đã qua đời, khi hãy còn có tội tổ tu᷄ ta truyền cho, mà ở chốn tối tam ꞗệy, ſ ſao᷄ le chảng có phải chiụ lưả hay là hình khác ; t vì chảng có tội gì mình lam, u ſao᷄ có một tội ou᷄ Adam truyền cho.

x Nơi thứ bốn tlên hết, là chốn