Trang:Phép giảng tám ngày.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
40
Ngày thứ hai

 đức Chúa blời có phép tàc vô cu᷄̀, mà hŏá nên được làm ꞗệy một chọuc mà chớ. x ſau thì có thợ nao đã làm viẹc mình đŏạn y chảnh eòn có giữ viẹc ếy đâu, z mà dầu thợ làm viẹc đŏạn có chết chảng còn, viẹc thì còn ꞗệy. a ſao᷄ le đức Chúa blời, là đức thợ cả, làm nên mi ſự. b hŏá ra làm ꞗềy, có làm nên đí gì đŏạn, hãy cồn bao lâu, đức Chúa blời thì còn giữ bấy lâu, c cu᷄̀ bàng khi đức Chúa blời làm ra ſự ếy đầu hết d ví ꞗệy khi đầu hết, ví bàng đức Chúa blời chảnh có hŏá cho, thì nên đí gì chảng được : e cu᷄̀ khi đêu gì hãy còn có, mà đức Chúa blời chảng giữ cho, thì ſứ ếy lại về khou᷄ ꞗêy, mà chảng còn có gì ſốt : f như thể có ſáng bởi mạt blời mà ra, thạt là mạt blời có làm ſáng, và đầu hết khi ra ſáng ếy, g và lại giữ lien khi hãy còn có ſang ếy. h Mà đức Chúa blời chảng lọ là giữ lien mọi ſự, khi hãy còn;

i lại giúp