Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/115

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 97 —
A.— Mặt chính: 1, 2, 3. Tam thế.
4. Di-lặc Bồ-tát.
5. Pháp-hoa-lâm Bồ-tát.
6. Đại-diệu-tướng Bồ-tát.
7. Thiên-thủ thiên-nhỡn Quan-âm ngồi trên đầu tên quỉ.
8. Thích-ca sơ-sinh.
9. Thánh-tăng.
10. Thổ-địa-thần.
11. Ngọc-hoàng.
12. Nam-tào (Đạo-giáo).
13. Bắc-đẩu.
14, 15. Hộ-pháp.
16. Đức chúa (Thổ-địa-thần) và hai thị-giả.
17. Thánh-tăng và hai thị-giả.
B. Mặt bên hữu: 1. A-di-đà.
2. Quan-thế-âm.
3. Đại-thế-chí.
4. Thích-ca Thế-tôn.
5. Ca-diếp.
6. A-nan-đà.
7. Quan-âm tống-tử.
C.— Mặt sau: 1, 2, 3. Tam-thế.
4, 5, 6. Ba tòa Thánh-mẫu (Chư-vị).
D.— Mặt bên ta: 1. A-di-đà.
2. Quan-thế-âm.
3. Đại-thế-chí.
4. Di-lặc.
5. Pháp-hoa-lâm.
6. Đại-diệu-tướng.