Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/117

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 99 —
3. Ban thờ để ba tượng: giữa là Quan-âm tọa-sơn, hai bên là Thiện-tài, Long-nữ.
4, 5. Tượng tứ Bồ-tát.
6. Tượng Thiên-thủ thiên-nhỡn làm đủ nghìn tay, nghìn mắt, ngồi trên tòa sen để trên đầu con rồng. Tượng làm rất khéo.
7. Tượng Tuyết-sơn tạc rất khéo.
8. Tượng Văn-thù Bồ-tát.
9. Tượng Phổ-hiền Bồ-tát.
10, 11. Hai pho tượng này tạc hai vị đầu trọc ngồi tòa sen, không rõ là hai vị nào.
12. Tượng Quan-âm tống-tử.
13. Tượng Quan-âm tọa-sơn.
14, 15. Tượng 18 vị La-hán. Ở hai dãy tượng còn bày thêm mấy pho tượng ở đâu đem đến, mà không rõ tượng những vị nào.
16. Tượng Thánh-tổ Đông-thổ.
17. Tượng Thánh-tổ Ấn-độ.
18. Động Thập-điện.
G. Cái cầu đá trên chính điện xuống nhà tháp.
H. Nhà tháp 1. Tháp Cửu-liên, tám mặt, chín tầng, có thể xoay quanh được.
2, 3. Hai tượng A-di-đà.
4. Bia.
I. Nhà hội-đồng.
J. Nhà thờ hậu 1, 2. Khám thờ hai bà Chúa lập hậu.
3, 4. Khám thờ hai ông Hoàng lập hậu.
K. Nhà thờ tổ và chư vị. 1, 2. Hai bài bia.
3, 4, 5, 6. Tượng bốn vị tổ.
7. Ban thờ Tứ-phủ, ba ông Hoàng.
8. Bàn thờ ba bà Thánh-mẫu: Liễu-hạnh, Mẫu-Thoải, Thượng-ngàn.
9. Ban thờ tứ vị chầu bà.