Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/120

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 102 —

CHÙA CÓI

Chùa Cói, chính danh là Thần-tiên-tự, ở xã Hội-hợp, huyện Tam-dương, tỉnh Vĩnh-yên. Chùa này có hai cái tháp xây bằng gạch ở trước cửa, một cái đã sụt nghiêng hẳn mà chưa đổ, vì vậy tục thường gọi là chùa Tháp nghiêng.

A. A. Hai cái tháp xây bằng gạch ở trước cửa chùa.

B. Chùa làm lối chữ công.
1. Ba tượng Tam-thế.
2. Ba tượng nhà sư gọi là tam thân.
3. Tượng A-di-đà.
4, 5. Tả, tượng Quan-thế-âm; hữu, tượng Đại-thế-chí.
6. Tượng Thích-ca Thế-tôn đội mũ ngọc.
7, 8. Tả Ca-diếp, hữu A-nan-đà.
9. Ngọc-hoàng.
10. Nam-tào.
11. Địa-tạng Bồ-tát.