Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/126

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 108 —

A. Nhà bái-đường năm gian.

1. Thiên-thủ Quan-thế-âm một trăm tay.
2. Thiện-tài.
3. Long-nữ.
4. Vị-đà Thiên-tướng-quân làm Hộ-pháp cả Đông, Tây, Nam ba châu.
5. Thổ-địa-thần.
6. Sơn-thần.
7. 8. 9. 10. Bốn vị Kim-cương.

B. B. Thiên-tỉnh

1. 2. Hai cái bể cạn.

C. Nhà chính-điện ba gian.

1. Tượng A-di-đà, đứng.
2. Tượng Quan-thế-âm, đứng.
3. Tượng Đại-thế-chí, đứng.
4. Tượng Tuyết-sơn, róc hết cả sơn, khéo nhất trong chùa.
5. Ca-diếp.
6. A-nan-đà.
7. Di-lặc, róc-sơn.
8. Pháp-hoa-lâm Bồ-tát.
9. Đại-diệu-tướng Bồ-tát.
10. Tượng Cửu-long.
11. Đế-thích.
12. Phạm-thiên.
13. Hương-án.
14. 15. Hai vị La-hán.
16. 17. Tượng Thập-điện Diêm-vương.
18. 19. Hai pho tượng người lập hậu.

D. Nhà hậu-đường năm gian.

1. 2. 3. Tượng Tam-thế.
4. A-di-đà.
5. Quan-thế-âm ngồi tòa sen để trên đầu tên quỉ.
6. Quan-âm tống-tử.
7. Tượng Cửu-long