Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 39 —

47.— Nguyện chư bồ-tát ở các thế-giới khác, nghe danh-hiệu của tôi, thì qui-y tinh-tiến và tức-thì đến chỗ bất-thoái-chuyển-địa[1]. Không được như lời nguyện ấy, không làm Phật.

48.— Nguyện chư bồ-tát ở các thế-giới khác, nghe danh-hiệu của tôi, thì qui-y tinh-tiến và tức-thì được phép đệ-nhất nhẫn, đệ-nhị nhẫn, đệ-tam nhẫn[2] và đối với Phật pháp không hề bao giờ thoái-chuyển. Không được như lời nguyện ấy, không làm Phật.

Pháp-tạng Tỉ-khâu phát ra 48 lời nguyện ấy, gây thành cái duyên tốt cho mình, đức Tự-tại-vương Phật thụ ký hết cả bấy-nhiêu điều. Sau quả-nhiên Tỉ-khâu thành chính-quả ở cõi Cực-lạc, tức là đức A-di-đà Phật, có phép mầu đúng như lời nguyện.

Hiện nay ở cõi Tây-phương Cực-lạc, đức A-di-đà Phật cùng hai vị đại Bồ-tát là Quan-thế-âm và Đại-Thế-chí chủ việc tế-độ và tiếp-dẫn chúng sinh ở trong thập phương. Hễ bất kỳ ở đâu có người phát tâm làm điều từ-thiện và hết lòng cầu-nguyện được hóa sinh ở cõi Cực-lạc, thì Phật độ cho hết cả. Bởi vậy ở các chùa đâu đâu cũng có tượng thờ đức A-di-đà và hai vị Đại Bồ-tát: Quan-thế-âm và Đại Thế-chí, gọi là Di-đà tam tôn 彌 陀 三 尊.

DƯỢC-SƯ LƯU-LY-QUANG PHẬT

藥 師 琉 璃 光 佛

Ở các chùa ít khi có tượng thờ đức Dược-sư Lưu-ly-quang Phật (Bhaisajyaguru), nhưng thường hay tụng kinh Dược sư Lưu-ly-quang Như-lai bản-nguyện 樂 師 琉 璃 光 如 來 本 願 經. Kinh ấy chép rằng: Văn thù Bồ-tát bạch đức Thích-ca mầu-ni Phật rằng: « Xin Phật diễn-thuyết danh-hiệu và những lời đại-nguyện của chư Phật cho các đệ-tử nghe ».


  1. Bất-thoái chuyển-địa: Chỗ không lùi lại.
  2. Ba Phép nhẫn của bậc đắc đạo.