Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

2.— Phiền-não vô-số, thệ nguyện đoạn 煩 惱 無 數,誓 願 斷. Thề xin dứt hết phiền-não vô-số. Ấy là lấy Tập-đế làm duyên mà phát thệ.

3.— Pháp-môn vô-tận, thệ nguyện học 法 門 無 盡,誓 願 學. Thề xin học hết pháp-môn vô-tận. Ấy là lấy Đạo-đế làm duyên mà phát thệ.

4.— Phật đạo vô-thượng, thệ nguyện thành 佛 道 無 上,誓 願 成. Thề xin thành đạo Phật vô-thượng. Ấy là lấy Diệt-đế làm duyên mà phát thệ.

Đối với tâm thân mình, chư Bồ-tát phát bốn điều nguyện lớn sau này:

1.— Tâm như đại địa 心 如 大 地: Nguyện cái tâm mình như đất lớn, để nuôi lớn chúng sinh cho được thành chính-quả.

2.— Tâm như kiều thuyền 心 如 橋 船: Nguyện cái tâm mình như cái cầu, cái thuyền, để đưa chúng sinh sang bến bên kia.

3.— Tâm như đại hải 心 如 大 海: Nguyện cái tâm mình như bể lớn, để nuôi chứa chúng sinh trong chỗ chân nguyên[1].

4.— Thân như hư không 身 如 虛 空: Nguyện cái thân mình như hư không bao-hàm hết thảy vạn vật, cùng với chúng sinh bình-đẳng vô nhị.

Đối với chúng sinh, chư Bồ-tát phát bốn điều thệ nguyện lớn sau này:

1.— Vị độ giả, linh độ 未 度 者,令 度: Ai chưa độ, thì khiến được độ.

2.— Vị giải giả, linh giải 未 解 者,令 解: Ai chưa hiểu, thì khiến được hiểu.

3.— Vị an giả, linh an 未 安 者,令 安: Ai chưa được an, thì khiến được an.


  1. Mối đầu chân-thực phát-sinh ra vạn vật.