Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/69

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 57 —

trong nhà lửa, nhờ cậy ở Bồ-tát. Bồ-tát đừng để cho chúng sinh ấy đầy đọa trong mọi nơi ác đạo ». Kinh ấy có chỗ chép rằng: « Ở vào khoảng sau khi đức Thích-ca mầu-ni diệt độ rồi, mà đức Di-lặc chưa ra đời thì đức Địa-tạng Bồ-tát thường hiện thân vào cõi nhân-gian, cõi thiên-giới và cõi địa-ngục để cứu khổ cho các chúng sinh ».

Bởi có lời phó chúc của Phật và lại có thần-thông rất lớn, cho nên Địa-tạng thường hay biến hiện lên xuống trong lục đạo để hóa-độ chúng sinh.

Tượng của Địa-tạng Bồ-tát thường làm đầu tròn, một tay cầm bảo-châu và một tay cầm gậy tích-trượng. Nhưng vì ngài có nhiều phép ứng-hóa cho nên ngài có sáu danh-hiệu gọi là lục Địa-tạng như sau này:

1.— Đàn-đà Địa-tạng 檀 陀 地 藏, tay cầm cái tràng-phan có hình đầu người để đi hóa-độ nơi địa-ngục.

2.— Bảo-châu Địa-tạng 寳 珠 地 藏, tay cầm bảo-châu để đi hóa-độ loài ngã-quỷ

3.— Bảo-ấn Địa-tạng 寶 印 地 藏, tay cầm như-ý bảo-ấn để đi hóa-độ loài súc-sinh.

4.— Trì-địa Địa-tạng 持 地 地 藏, tay cầm cõi đại-địa để đi hóa-độ loài A-tu-la.

5.— Trừ-cái-chướng Địa-tạng 除 蓋 障 地 藏, đi hóa-độ loài người và trừ bỏ mọi sự che lấp ngại trở.

6.— Nhật-quang Địa-tạng 日 光 地 藏, đi hóa-độ ở cõi trời, trừ bỏ mọi điều khổ-não.

Kinh Liên-hoa tam-muội 蓮 花 三 昧 經, lại chép rằng: « Địa-tạng Bồ-tát có hiệu là Thắng-quân Địa-tạng 勝 軍 地 藏, đầu đội mũ trụ, mặc áo giáp « đà-la-ni », đeo con giao lớn « kim-cương-trì », vác cành phướn « phát tâm tu hành » cầm thanh gươm « trảm ác-nghiệp phiền-não quân ». Hai bên tả hữu có hai đồng-tử tên là Chướng-thiện 掌 善, và Chướng-ác 掌 惡, đứng hầu ». Đó là hình-dung cái tướng của Địa-tạng rất dũng-mãnh về sự đánh phá những điều tàn-ác làm cho những sự