Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/72

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 60 —

1.— Thiên đạo 天 道, cõi trời.

2.— Nhân đạo 人 道, cõi người.

3.— A-tu-la đạo 阿 修 羅 道, cõi những loài hữu-tình không phải là thần mà cũng không phải là quỉ, thường ở những nơi bờ biển, hoặc hang núi hay có tính nghi-kị, hay tức giận và hay chiến đấu.

4.— Ngã-quỉ-đạo 餓 鬼 道, cõi quỉ đói, hình dáng hoặc giống như người, hoặc giống như loài thú, ở những nơi rừng núi, hoặc bờ sông bãi biển, không được ăn uống.

5.— Súc-sinh đạo 畜 生 道, cõi cầm thú có lông có vảy thường hay ăn lẫn nhau.

6.— Địa-ngục đạo 地 獄 道, cõi tối-tăm dưới đất thường phải chịu sự đau-đớn khổ-sở.

Tam giới là ba cõi có giới-hạn phân-biệt là: dục-giới, sắc-giới và vô-sắc-giới.

Dục-giới.—: Dục-giới là cõi đời mà các hữu-tình chúng sinh có đủ các tình dục như ăn uống, thức ngủ, trai gái, dâm-dục vân vân. Trừ cõi người trở xuống, Dục-giới còn có sáu cõi trời, gọi là Lục-dục-thiên 六 欲 天. Sáu cõi trời ấy là:

1.— Tứ Thiên-vương thiên 四 天 王 天, tức là cõi trời có bốn vị Thiên-vương giúp vua Đế-Thích ở lưng chừng núi Tu-di.

Phương đông có Đông-phương Trì-quốc Thiên-vương 東 方 持 國 天 王, là một vị Thiên-vương hộ-trì quốc-thổ.

Phương nam có Nam-phương Tăng-trưởng Thiên-vương 南 方 增 長 天 王, là một vị Thiên-vương làm cho thiện căn của chúng sinh tăng trưởng lên.

Phương tây có Tây-phương Quảng-mục Thiên-vương 西 方 廣 目 天 王, là một vị Thiên-vương lấy thiên-nhãn trong sạch, mà xem xét ủng-hộ chúng sinh.

Phương bắc có Bắc-phương Đa-văn Thiên-vương 北 方 多 聞 天 王, là một vị Thiên-vương có tiếng phúc-đức nghe khắp bốn phương.

2.— Điêu-lợi thiên 忉 利 天 là cõi trời có vua Đế-Thích cùng với ba-mươi-hai vị thần khác cùng ở trên đỉnh núi Tu-di.