Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/73

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 61 —

Bởi có tất cả là ba-mươi-ba vị thần ở cõi ấy, cho nên gọi là Tam-thập-tam thiên 三 十 三 天.

3.— Dạ-ma thiên 夜 摩 天 là cõi trời lúc nào cũng có hát-xướng vui-vẻ.

4.— Đâu-suất thiên 兜 率 天 là cõi trời đối với cái cảnh ngũ dục[1], thì lấy tri túc[2] làm vui.

5.— Hóa-lạc thiên 化 樂 天 là cõi trời tự hóa ngũ trần[3] ra làm vui thú.

6.— Tha-hóa thiên 他 化 天 là cõi trời có Ma-vương Tự-tại-thiên, tên là Ba-tuần 波 旬, tức là Mara, làm chủ-tế cả Dục-giới. Ở cõi trời ấy, lấy sự biến-hóa của kẻ khác làm vui.

Sắc-giới.— Sắc-giới là cõi trời tuy đã lìa bỏ hết cái sắc chất dơ-bẩn xấu-xa của Dục-giới, nhưng còn có cái sắc chất trong sạch, do ngũ uẩn mà thành ra. Ngũ uẩn là năm cái tích-tập là: sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Trong Sắc-giới tuy có sắc chất, nhưng các hữu-tình không có nữ hình và không có các thứ dục-nhiễm[4] nữa.

Sắc-giới chia làm tứ Thiền-thiên, gồm có 18 cõi trời. Thiền-thiên là cõi trời có những hữu-tình tu phép thiền-định. Tứ Thiền-thiên là:

I. Sơ-Thiền-thiên

初 禪 天

1.— Phạm-chúng-thiên 梵 眾 天 là cõi trời có dân chúng của Sơ-thiền Thiên-chủ.
2.— Phạm-phụ-thiên 梵 輔 天 là cõi trời có những thần liêu[5] của Sơ-thiền Thiên-chủ.
3.— Đại-phạm-thiên 大 梵 天 là cõi trời của Sơ-thiền Thiên-chủ. Sơ-thiền Thiên-chủ tức là Brahmâ làm chủ-tế cả vạn vật ở trong thế-giới.

  1. Ngũ dục: Năm lòng dục là: Sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị dục và xúc-dục.
  2. Tri túc: Biết lấy làm đủ.
  3. Ngũ trần: Năm cái trần-tục là: Sắc-trần, thanh-trần, hương trần, vị-trần và xúc-trần.
  4. Dục-nhiễm: Thấm quen các trần-dục.
  5. Thần-liêu: Thần-thuộc quan-liêu.