Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/79

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 67 —
1.000.000  Tha-hóa-thiên.
1.000.000  Sơ-thiền Phạm-thế-thiên.
1.000  Đệ-nhị Thiền-thiên.
Đệ tam Thiền-thiên.
Đại-thiên thế-giới
(1.000.000.000 thế-giới)
1.000.000.000  Tu-di sơn.
1.000.000.000  Mặt trời.
1.000.000.000  Mặt trăng.
1.000.000.000  Tứ thiên-hạ.
1.000.000.000  Tứ Thiên-vương-thiên.
1.000.000.000  Điêu-lợi-thiên.
1.000.000.000  Dạ-ma-thiên.
1.000.000.000  Đâu-suất-thiên.
1.000.000.000  Hóa-lạc-thiên.
1.000.000.000  Tha-hóa-thiên.
1.000.000.000  Sơ-thiền Phạm-thế-thiên.
1.000.000  Đệ nhị Thiền-thiên.
1.000  Đệ tam Thiền-thiên.
Đệ tứ Thiền-thiên.

Cõi Sa-bà thế-giới ta ở đây là cõi gồm có cả tam thiên Đại-thiên thế-giới ấy, tức là một nghìn triệu thế-giới. Những vị thần lớn ở các cõi trời trong một thế-giới, có Ma-vương Tự-tại-thiên ở cõi trời thứ sáu, là thường vẫn lấy sự ảo-vọng mà bắt chúng sinh phải luân-hồi biến-hóa, để làm sự vui sướng của mình, cho nên cứ phản-đối đạo Phật, là đạo đem chân-lý mà làm cho mất những sự mê-hoặc, lấy ánh sáng của trí-tuệ mà phá tan những sự mờ-mịt tối-tăm. Còn các thần lớn khác như Đại-Phạm-thiên, Đế-Thích và tứ Thiên-vương đều hết sức ủng-hộ đạo Phật, để cầu sự giải-thoát. Bởi vậy ở trong chùa thờ Phật, chùa nào cũng có tượng thờ Đại-Phạm-thiên, Đế-Thích và tứ Thiên-vương.

Ở trong thời-gian.— Ở trong thời-gian, những thế-giới ấy không phải là cứ trường-cửu mãi mãi. Theo cái thuyết nói trong sách Trí-độ-luận 智 度 論 và sách Phật-tổ thống-ký 佛 祖 統 記, thì các thế-giới cũng theo sự tuần-hoàn của tạo-hóa có thời thành 成, thời trụ 住, thời hoại 壞, thời