Trang:Phật Lục - Trần Trọng Kim.pdf/90

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 76 —

Bên tả tượng Cửu-long có tượng Đế-Thích ngồi ngai, mặc áo đội mũ hoàng-đế, bên hữu có tượng Đại-Phạm-thiên cùng một kiểu như tượng Đế-Thích. Đó là theo điển nói hai vị Đại-Thiên-vương này làm chủ-tể ở cõi Sa-bà thế-giới và lúc nào cũng hộ-trì đức Thích-ca khi ngài chưa thành Phật. Sa-bà thế-giới là cõi đời ta ở đây, cho nên mới để tượng Cửu-long và tượng Phạm-thiên Đế-Thích ở lớp ngoài cùng.

Những chùa thường, ở trong điện thờ Phật chỉ bày có thế mà thôi. Còn những chùa rộng lớn thì bày thêm hai lớp tượng nữa, là:

e) Tượng tứ Thiên-vương. Ở ngoài tượng Cửu-long để bốn pho tượng tứ Thiên-vương mặc áo vương phục, bày làm hai dãy đối nhau, tức là bốn vị hộ-thế.

f) Tượng tứ Bồ-tát. Có chùa bỏ tượng tứ Thiên-vương mà bày tượng bốn vị Bồ-tát, tạc hình thiên thần, gọi là Ái Bồ-tát 愛 菩 薩, tay cầm cái tên; Sách Bồ-tát 索 菩 薩, tay cầm cái dây; Ngữ Bồ-tát 語 菩 薩 tay cái lưỡi; Quyển Bồ-tát 拳 菩 薩 tay nắm lại và để vào ngực.

g) Tượng bát bộ Kim-cương. Có nhiều chùa tạc tượng tám vị Kim-cương, là thần tướng trên trời, thường gọi là bát bộ Kim-cương:

1— Thanh-trừ-tai Kim-cương 青 除 災 金 剛.

2— Tích-độc-thần Kim-cương 積 毒 神 金 剛.

3— Hoàng-tùy-cầu Kim-cương 黃 隨 求 金 剛.

4— Bạch-tĩnh-thúy Kim-cương 白 淨 水 金 剛.

5— Xích-thanh-hỏa Kim-cương 赤 青 火 金 剛.

6— Định-trừ-tai Kim-cương 定 除 災 金 剛.

7— Tử-hiền Kim-cương 紫 賢 金 剛.

8— Đại-thần-lực Kim-cương 大 神 力 金 剛.

Bốn vị Bồ-tát và tám vị Kim-cương này, theo những điển ở trong các kinh, thì có nhiều thuyết khác nhau, song đại ý là nói những bậc thần đã phát bồ-đề-tâm, đem thần lực mà hộ-trì Phật pháp.