Trang:Phat giao dai quan.pdf/39

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

« Năm thày Sa-môn nói thế, Thế-tôn bảo năm thày rằng: « Này các thày Sa-môn, Như-lai không có ăn sung mặc sướng, Như-lai không có bỏ lòng tu-đạo để ăn sung mặc suớng. Như-lai là Thánh-nhân, Như-lai là Toàn-Phật. Các thày nên lắng tai mà nghe, đạo giải-thoát đã tìm được rồi, ta dạy cho các thày biết, ta thuyết-pháp cho các thày nghe. Các thày nghe ta dạy thời chẳng bao lâu cái gì mà những kẻ thanh-niên tuấn-tú yêu mến đến nỗi vì đó bỏ cửa bỏ nhà, tha-thẩn mọi nơi, cái ấy các thày sẽ được, các thày sẽ thấy những sự hi-vọng tối-cao được hoàn-toàn thành-tựu; ngay đời nay các thày sẽ được biết phép mầu, các thày sẽ được trông thấy phép mầu ngay trước mắt. »

(Năm thày kia lại nói lại, Phật lại đáp lại hai lần như thế. — Các kinh Phật thường nói láy đi láy lại nhiều lần, biệt thành ra một lối văn riêng).

« Năm thày Sa-môn nói như thế, Thế-tôn bảo năm thày rằng: « Này các thày Sa-môn, các thày nhận có phải trước kia chưa bao giờ ta nói với các thày như thế không?

« — Tôn-sư chưa nói như thế bao giờ.

« — Này các thày Sa-môn, Như-lai là thánh-nhân, Nhu-lai là Toàn-Phật. Các thày nên lắng tai mà nghe, đạo giải-thoát đã tìm được rồi..., v. v.

« Bấy giờ năm thày lại nghe Thế-tôn nói, lắng tai mà nghe, chú-ý mà học.

« Thế-tôn bèn nói cho năm thày nghe như sau này:

« Này các thày Sa-môn, ở đời có hai sự thái-quá, người tu-đạo phải lánh cho xa. Hai sự thái-quá là gì? Một là đam-mê trong vòng sắc-dục: như thế thời hèn xấu, trái với đạo-lý, uổng công không